Datne mij veeljh

Dov veeljemem lea nïmhtie, ahte datne jïjtje veeljh gie edtja dov hoksehtimmiedïenesjh darjodh mah tjïelte laeviehtamme.

Hoksehtimmiedïenesjh lea dåarjoenännoestimmie dïenesjh datne laeviehtamme mah leah sjeakomem, bïssemem jih åesiestimmiem.

Datne maahtah veeljedh ahte hoksehtimmiedïenesjidie Ååren tjïelteste darjoen jallh jeatjah destie privaate företagistie mah tjïelteste dïedteme.

Jis ih maehtieh jallh sïjhth veeljedh

Datne mij joe hoksehtimmiedïenesjh Ååren tjïelten hïejmesåjhtoste åtnah  jih ih sïjhth jeatjah veeljemem darjodh, ih daarpesjh veeljedh.
Naemhtie hïejmesåjhtoem Ååren tjïeltesne jåarhka dov hoksedïenesjidie darjodh.

Datne mij hoksehtimmiedïenesjem voestes aejkesne laevehtamme åadtjoeh barkijem veeljedh gosse datne dov viehkienännoestimmiem åådtjeme.

Guktie gåerede veeljedh?

Gosse datne eajhnadovveme gie datne sïjhth edtja dov barkojde darjodh edtjh datne viehkiegïetedallijem gaskesadtedh.

Gaskesadth

Ringkh tjïelten vikselem telefovnesne 0647 – 16100 jih gïhtjh jis åadtjoeh viehkiegïetedallijinie soptsetidh don dajvese gusnie datne årroeh.

Tjïelten hïejmesijjesne www.are.se/omsorg&stöd datne riektenommerem gaavnh, tjïelten viehkiegïetedallijasse.

Mij dïhte maaksa?

Datne maaksah seamma åasam dejtie hoksehtimmiedïenesjidie datne åadtjoeh, seamma gie barkijem datne veeljh. Åasam stuvrien mestie man gellieh hoksehtimmietäjmoeh datne fïerhten asken nuhtjeme jih mij nuepiem datne åtnah maeksedh.

Guktie hoksehtimmiedïenesjidie edtjieh darjodh?

  • Dov nännoestimmiem viehkien mietie hoksehtimmiedïenesjidie  lea maadtoem guktie darjomem edtja darjodh seamma mij  barkije datne veeljh.
  • Datne maahtah jïjtje eajhnadovvedh mij datne viehkine daarpesjh mij gaektsie täjmoeh hoksehtimmiedïenesjinie fïerhten asken tjaakanieh.
  • Datne jih dov barkije tjaeliejägan guktie datne sïjhth dov hoksehtimmiedïenesjidie darjodh dov darjomesoejkesjimmesne.

Privaath företagh maehtieh lissiedïenesjh dutnjien faaledh. Dïhte maahta vuesiehtimmien gaavhtan lopebaelemem jih kraesiebietskiedimmiem årrodh.
Lissiedïenesjh datne jïjtje barkijijstie åastah, guktie barkijen åasa lissiedïenesjidie lea.

Mij deahpede jis ih leah fuakoes dov veeljeminie.

Datne maahtah barkijem målsodh gosse datne sïjhth.
Jis datne sïjhth barkijem målsodh datne viehkiegïetedallijem gaskesadth.

Gåabph datne jårrh jis dov lea gyhtjelassh?

Jis datne sïjhth jienebh daejredh enn vaestiedassem daennie plaeresne åadtjoeh, datne maahtah barkijidie jårredh mij dov hoksehtimmiedïenesjidie darjoeh jallh viehkiegietedallijem gaskesadth.

Mannasinie Ååren tjïelte veeljemem hïejmesåjhtosne daajroehtamme?

Ulmiem ihke veeljemem hïejmesåjhtosne daajroehtidh lea ahte dutnjien goh utnije nuepiem vedtedh giese jiehtedh jih dutnjien nuepiem vedtedh veeljedh guktie dov hoksehtimmiedïenesjidie edtjieh darjodh. Mijjieh vïenhtebe ahte jienebh barkijh maehtieh darjodh ihke jolle kvaliteetem hïejmesåjhtosne sjädta.

Nännoestimmiem ihke veeljemem hoksehtimmiedïenesjijstie Ååren tjïeltesne daajroehtidh, tjïeltenreeremisnie rahkan 5 biejjien 2009 nännoestin.

Laake veeljemen bïjre (LOV) maadtosne nännoestämman veeljemen bïjre lea.

Guktie gåerede barkijem målsodh?

Sïjhth datne barkijem målsodh dellie datne viehkiegïetedallijem gaskesadth.

Ringkh tjïelten vikselem telefovnesne 0647-161 00 jih aanodh ihke viehkiegïetedallijinie soptsestidh don dajvese gusnie datne årroeh.

Tjïelten hïejmesijjesne are.se/kontakt datne rïektenommerem tjïelten viehkiegïetedallijasse gaavnh.