Åre kommun vill erbjuda en bra kommun där våra medborgare känner sig nöjda med den samhällsservice vi ger. För att kunna göra det är det viktigt att veta hur medborgarna ser på kommunen och våra verksamheter. Därför har vi deltagit i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning 2015. Den har genomförts i cirka 250 kommuner, vilket gör att vi kan jämföra oss med och har möjlighet att lära av andra kommuner. Undersökningen hjälper oss att utveckla våra verksamheter och resultaten används för att se över och förbättra kvaliteten i tjänsterna och servicen till våra medborgare.

Undersökningen genomfördes under hösten och med ett slumpvis urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år. Av dem svarade 48 % på frågorna i undersökningen. 2015 deltog 138 kommuner i undersökningen och Åre kommuns resultat jämförs med medelvärdet av samtliga kommuner.

I undersökningen ställs frågor om hur invånare upplever sin kommun som en ort att leva och bo på, hur de upplever att de kommunala verksamheterna fungerar och hur de ser på sitt inflytande på kommunens verksamheter och beslut. Svaren redovisas som betygsindex från 1 - 100. Betygsindex under 40 klassas som inte godkänt. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som mycket nöjd.

Medborgarna om Åre kommun som en plats att bo och leva på

Det sammanfattande betyget för hur medborgarna bedömer Åre kommun som en plats att bo och leva på (NRI-Nöjd-Region-Index) blev 59. Vi ligger på medelvärdet för samtliga 138 kommuner och vi når precis gränsen för den nivå som tolkas som nöjda medborgare. Det vi får bäst betyg på är känslan av trygghet i kommunen och tillgång till fritidsmöjligheter. Det vi får sämst betyg på är boende och kommunikationer.

Den faktorn som främst bör prioriteras för att få nöjdare medborgare är bostäder, både möjligheten att hitta bra boende och utbudet av olika typer av boendeformer. För att öka bostadsbyggandet har arbetet med ett kommunalt bostadsförsörjningsprogram påbörjats och en tillväxtgrupp, bestående av kommunen och de större fastighetsägarna, skapats. Även trygghetsskapande aktiviteter bör få mer nöjda medborgare och vi samverkar här med bland annat polisen för att uppnå ett tryggare samhälle.

Medborgarna om Åre kommuns verksamheter

Det sammanfattande betyget för de kommunala verksamheterna (NMI-Nöjd-Medborgare) är index 46, att jämföra med ett genomsnitt på 53. Vi ligger under medelvärdet för deltagande kommuner och når inte gränsen för den nivå som tolkas som nöjda medborgare. Bäst betyg får vi på vatten och vattenförsörjning, renhållning, räddningstjänst och bibliotek. Sämst betyg på gator och vägar inklusive, cykelvägar och belysning. Här ska bör vi dock ha i åtanke att en stor del av gatorna och vägarna i vår kommun sköts av Trafikverket.

Den faktorn som främst bör prioriteras för att få nöjdare medborgare är arbetet med gator och vägar. För att utveckla det kommer felanmälan och synpunkter att tas tillvara mer strukturerat och användas i underhållsarbetet. Inom de gator och vägar som Trafikverket ansvarar för finns långtgående planer på en cykelbana mellan Duved och Frönäset. Något som varit efterfrågat under flera år.

Medborgarna om inflytandet i Åre kommun

Sammanfattande betyg för medborgarnas möjligheter till inflytande på kommunens verksamheter och beslut (NII-Nöjd-Inflytande-Index) blev index 33 och ligger därmed under genomsnittet på 40, vilket inte räknas som godkänt. Bäst betyg får vi på faktorer som handlar om information, medan det är sämre för möjligheten att påverka och upplevelsen av hur politikerna lyssnar på invånarnas synpunkter.
De faktorer som bör prioriteras för att få nöjdare medborgare är möjligheten att påverka och att öka förtroendet för både politiker och tjänstemän. Under 2015 påbörjades ett genomgripande arbete för att ta fram och implementera en värdegrund i den kommunala organisationen. Den ska omfatta både politiker och tjänstemän och syftar till att både öka servicegraden och tydliggöra förhållningssätt till medborgarna. Medborgardialoger kommer också att utvecklas och användas mer kontinuerligt för att utveckla kommunens verksamheter.

pdf 2015 års medborgarundersökning, SCB (1.01 MB)