43 §
Medborgarförslag får väckas av den som är folkbokförd i kommunen för att ge medborgarna större möjligheter att påverka den lokala politikens utformning. Ärendet ska sålunda inte vara av privat eller enskild karaktär.


När förslaget kommer in till kommunen avgörs om ärendet kan besvaras direkt av någon tjänsteman eller om ärendet behöver gå vidare till fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium ska vid det sammanträde som medborgarförslaget lämnats in fastställa till vilket sammanträde ärendet ska besvaras.


Fullmäktige får överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besvara ett medborgarförslag. Ett sådant beslut får fattas utan föregående beredning. Nämnderna får inte delegera beslutanderätten om medborgarförslag vidare.


Förslaget ska bifallas, avslås eller anges att förslaget inte föranleder någon ytterligare åtgärd.
Två gånger per år ska medborgarförslag som inte har beretts färdigt redovisas. Redovisningen skall göras på fullmäktiges sista sammanträde innan sommaren samt sista sammanträdet innan årets slut.
Den som lämnat ett medborgarförslag har rätt att delta i överläggningen i ärendet när beslut ska fattas (utom i de fall som anges i Kommunallagen (1991:900) 6 kap. 19 a 3:e stycket).
Uppgift om inlämnade medborgarförslag tas med i kungörelsen till fullmäktige om förslag inlämnats senast 10 dagar före sammanträdet.


I debatt med anledning av frågan får endast den som framställt frågan och den tillfrågade delta.