Grupphus i Duved 

Åre kommun inbjuder till markanvisningstävling för att bygga ett nytt radhusområde centralt i Duved.

Såväl hustyp/-er som antal hus ingår i tävlingen. Husen ska säljas för enskilt boende med gemensamhetsanläggning för tillfartsväg, lekplats, grönytor, parkeringsplatser/-garage o.d. Den anbudsgivare kommunen väljer att skriva köpekontrakt med, nedan kallad köparen, ska svara för områdets totala färdigställande.

Området som omfattar ca 3 000 m² ligger centralt i Duved, nära samhällsservice men ändå i ett lugnt läge, se sida 1 samt kartbilaga 1. Enligt gällande detaljplan från 1994, är området avsett för bostäder i två våningar.

pdf Läs mer om grupphus i Duved (833 KB)

Flerbostadshus i Järpen

Åre kommun inbjuder till markanvisningstävling för nybyggnation på en tomt för flerfamiljshus alternativt radhus centralt i Järpen inom del av fastigheten Järpen 9:154. Såväl hustyp/-er som antal hus i radhusalternativet ingår i tävlingen.

Området som omfattar ca 3 000 m² ligger centralt i Järpen, nära samhällsservice men ändå i ett lugnt läge, se sida 1 samt kartbilaga 1. Enligt gällande detaljplan från 1986, är området avsett för bostäder i två våningar. Detaljplanebestämmelserna är utformade utifrån en idé om att det ska byggas någon form av flerfamiljshus.

pdf Läs mer om flerbostadshus i Järpen (937 KB)