Eldning utomhus

Allmänna villkor och ordningsregler för eldning

 • Du måste alltid göra en egen bedömning om det är lämpligt att elda. Eldning sker alltid på egen risk och det är den som tänder elden som har det juridiska ansvaret.
 • Ta alltid hänsyn till den väderlek som råder när du tänker elda. Elda inte om det blåser mycket eller om markvegetationen är torr. Kom ihåg att vädret kan skifta fort. 
 • Eldning i större omfattning än lägereldning bör inte utföas efter mörkrets inbrott. Andra kan uppfatta det som en nödsituation och larmar räddningstjänsten. 

 Bra att tänka på vid eldning

 • Tänk på att alltid ha släckutrusning till hands och kom ihåg att hålla ett väl tilltaget säkerhetsavstånd till byggnader.
 • Minsta säkerhetsavstånd, med vinden från bebyggelsen, bör vara:
 • Gräseldning: 15 meter
 • Eldning i mindre omfattning (ca 1 kvm): 15 meter
 • Eldning i större omfattning: 50 meter
 • Valborgsmässoeldar: 50 meter
 • Elda inte så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.
 • Lämna inte elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre. Ett enkelt sätt att släcka en falnande brasa kan vara att kratta isär glöden och vattna rikligt. 

Exempel på eldningar som inte behöver anmälas 

Under vår och sommar eldas det så mycket att det är en omöjlighet för räddningstjänsten eller SOS alarm att hantera detta utan att utalarmeringen fördröjs.
 
Exempel på detta är eldning i tunna i trädgården och mindre högar av kvistar. Det är inte tillåtet att elda annat avfall än torrt trädgårdsavfall enligt 14 § Föreskrifter om avfallshantering för Åre kommun:
”Torrt trädgårdsavfall, som inte kan utnyttjas för kompostering, får eldas endast om det kan ske, utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning. Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, utfärdade med stöd av räddningstjänstförordningen eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas. Annat avfall än torrt trädgårdsavfall får inte eldas.”
 
Vid frågor om vad man kan elda kontakta kommunens miljöavdelningen.

Fler tips och råd vid eldning utomhus 

Exempel på eldningar där anmälning skall göras

 • Eldning på eller invid villatomter i större omfattning än tunna i trädgården, mindre rishög etc.
 • Inom lantbruket eldning av rishögar etc. större än 5 kubikmeter.
 • Inom lantbruket ytavbränning av mer än 1 ha halm på åker åt gången.
 • Inom lantbruket ytavbränning av ängsmarker etc. liksom hyggesavbränning.