Frågor av allmänt intresse som inte tagits upp eller behandlats i tillräcklig utsträckning i gällande översiktsplan kan utvecklas och aktualiseras i form av ett tillägg.

Att göra tillägg är ett sätt att hålla översiktsplanen aktuell i avvaktan på en omarbetning. Sådana tillägg gäller hela kommunen och tas fram och beslutas på samma sätt som den kommunomfattande översiktsplanen. Exempel på planeringsfrågor som kan behandlas genom tillägg är vindkraft, landsbygdsutveckling i strandnära läge, bostadsförsörjning och områden för jordbruket och öppna landskap. Nedan följer de tillägg till översiktsplan som Åre kommun tagit fram.

LIS-policy

Strandskyddslagstiftningen gör det möjligt att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). Inom dessa områden ges vissa lättnader i strandskyddet, vilket syftar till att stimulera utvecklingen på landsbygden.

För att kunna behandla utvecklingen längs kommunens stränder i ett större geografiskt och funktionellt sammanhang bör LIS-områden i första hand hanteras inom en kommuntäckande översiktsplan eller i ett tematiskt tillägg till en aktuell kommuntäckande översiktsplan (ÖP).

Åre kommun är mitt i processen med att skapa en ny kommuntäckande ÖP. Efter­som detta är ett mycket omfattande arbete som beräknas ta flera år har kommunen valt att ta fram en så kallad LIS-policy i väntan på att översikts­planen ska bli klar. Riktlinjerna i LIS-policyn kommer att arbetas in i den kommande översiktsplanen.

icon LIS-policy (488.51 kB)

Vindkraft

Ett tillägg till Åres översiktsplan, "Vindkraft i Åre kommun", antogs av kommunfullmäktige i Åre kommun den 16 juni 2010. Planarbetet har skett i samverkan mellan Åre, Krokom, Östersund, Ragunda, Bräcke och Bergs kommuner.

icon Kommunfullmäktiges antagandebeslut 2010-06-16 (233.79 kB)

icon  Vindkraft i Åre kommun - tillägg till översiktsplan. Förslag 4 juni 2010 (2.53 MB)

Bilaga:

icon Policy om vindkraftens lokala nytta, kommuner i Jämtland (2.78 MB)