Detaljplanens syften är flera, dels att flytta en väg, Älgstigen, (lokalgata) västerut för att rymma ytterligare två avdelningar på förskolan Kotten samt skapa en större friyta/skolgård för förskolan. Andra syften är att förnya detaljplanen för Undersåkers skola med utökad byggrätt för skolbyggnad samt säkerställa en god friyta/skolgård.

Planbesked

pdf Protokoll från SBN (80 KB)

Behovsbedömning

  pdf Behovsbedömning Stamgärde 3:92 SBN 170405 (350 KB)

Samråd (till och med 2017-05-19)

Samrådshandlingar:

pdf Följebrev (298 KB)  
pdf Plankarta (1.25 MB)  
pdf Planbeskrivning (599 KB)  
pdf Illustrationsplan (1.20 MB)

Granskning (till och med 2017-07-19)

Granskningshandlingar: