Område 4

icon Följebrev (137.29 kB)
icon Plan- och genomförandebeskrivning (14.32 MB)
icon Plankarta med bestämelser (713.28 kB)
icon Illustrationskarta (1.85 MB)
icon Grundkarta (603.16 kB)

Område 5

icon Följebrev (137.29 kB)
icon Plan- och genomförandebeskrivning (12.32 MB)
icon Plankarta med bestämmelser (611.37 kB)
icon Illustrationskarta (1.57 MB)
icon Grundkarta (413.15 kB)

Miljökonsekvensbeskrivningar

icon MKB Rödkullen samrådshandling130201 (10.09 MB) 

Program

pdf Planprogram (22.80 MB)
icon Programsamrådsredogörelse-svar på yttranden (243.8 kB)

Utredningar

icon Översiktlig geoteknisk undersökning (5.15 MB)
icon Översiktlig dagvattenutredning (1.59 MB)
icon Översiktlig dagvattenutredning, bilaga 1 (2.28 MB)
icon Översiktlig dagvattenutredning, bilaga 2 (2.4 MB)
icon Översiktlig dagvattenutredning, bilaga 3 (86.34 kB)
icon Naturvärdesinventering och beståndsindelning (2.64 MB)
icon Naturvärdesinventering och beståndsindelning fördjupad kontroll (1.56 MB)
icon Arkeologisk undersökning (6.04 MB)
icon Fågelinventering (1011.38 kB)