Detaljplanens syfte är att planlägga för fjärrvärmeanläggning på fastigheten Mörsils-Eggen 2:238. Planläggningen syftar till att möjliggöra kompletteringar av anläggningen och pröva befintlig fjärrvärmeanläggning på fastigheten. Fjärrvärmeanläggningen står planstridigt på mark som är planlagd som allmän platsmark-grönområde.

Planbesked

pdf Protokoll från SBN 2017-01-26 (37 KB)

Behovsbedömning

pdf Behovsbedömning Mörsils Eggen 2:238 SBN 170405 (377 KB)

pdf Behovsbedömning rev 2 (217 KB)

Samråd (till och med 2017-05-15)

Samrådshandlingar:

pdf Följebrev (297 KB)  

pdf Plankarta (274 KB)

pdf Planbeskrivning (1.43 MB)

Granskning (till och med 2018-03-05)

pdf Följebrev (299 KB)

pdf Plankarta (221 KB)

pdf Planbeskrivning granskningshandling (1.77 MB)

pdf Samrådsredogöreslse (187 KB)