Produkthusområdet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av handelsytorna, idag primärt nyttjade av Coop och Systembolaget, inom fastigheten Mörviken 2:91.

En utbyggnad är viktigt för att fortsatt kunna bedriva handelsverksamheterna på ett effektivt sätt. Detaljplanen ska även tillgodose parkeringsbehovet för handelsverksamheterna och en fortsatt funktionell placering för återvinningsstationen.

Granskningshandlingar:

Granskning till och med 2017-06-26

  pdf Underrättelse (304 KB)

  pdf Plankarta (317 KB)

  pdf Planbeskrivning (1.38 MB)

  pdf Samrådsredogörelse (328 KB)

Utredningar:

  pdf PM Trafik Mörviken 2.91 170421 (1.44 MB)

  pdf PM Dagvatten Mörviken 2.91170427 (472 KB)

Samrådshandlingar:

Samråd till och med 2017-03-31

pdf Följebrev (298 KB)

pdf Plankarta (234 KB)

pdf Planbeskrivning (883 KB)

Utredningar:

pdf PM trafikutredning (1.20 MB)

Behovsbedömning

pdf Behovsbedömning (388 KB)

Planbesked

pdf Protokoll SBN 2016-11-08 (108 KB)