Produkthusområdet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av handelsytorna, idag primärt nyttjade av Coop och Systembolaget, inom fastigheten Mörviken 2:91.

En utbyggnad är viktig för att fortsatt kunna bedriva handelsverksamheterna på ett effektivt sätt. Detaljplanen ska även tillgodose parkeringsbehovet för handelsverksamheterna och en fortsatt funktionell placering för återvinningsstationen.

Planbesked

pdf Protokoll SBN 2016-11-08 (108 KB)

Behovsbedömning

pdf Behovsbedömning (388 KB)

Samrådshandlingar

Samråd (till och med 2017-03-31)

pdf Följebrev (298 KB)

pdf Plankarta (234 KB)

pdf Planbeskrivning (883 KB)

Utredningar

pdf PM trafikutredning (1.20 MB)