I juni 2017 antog Åre kommuns fullmäktige en ny kommuntäckande översiktsplan.

Översiktsplanen (ÖP) är ett strategiskt dokument som anger ramarna och inriktningen för kommunens fysiska planering. I översiktsplanen redovisar kommunen grunddragen för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen är en förutsättning för konsekvent och långsiktig samhällsplanering; planen sätter enskilda beslut i ett större sammanhang och ger framförhållning kring utvecklingsfrågor som har med samhällsplanering att göra. "Hårda" frågor som planering av infrastruktur och avvägning mellan olika areella intressen måste kopplas samman med "mjuka" frågor som attraktivitet, folkhälsa och social hållbarhet.

Översiktsplanen är endast vägledande för beslut, den juridiskt bindande regleringen av användningen av mark- och vattenområden sker genom detaljplaner, områdesbestämmelser förhandsbesked och bygglov. Varje detaljplan ska redovisa hur den förhåller sig till översiktsplanen och markanvändningen som föreslagits i översiktsplanen. Även förhandsbesked och bygglov bör följa intentionerna i översiktsplanen och säkerställa planens syften.

Eftersom översiktsplanen täcker hela kommunen och ska ange kommunens generella inriktning för planering och byggande kan den i de flesta fall inte vara så detaljerad att den uppger exakt markanvändning för enskilda områden i kommunen. Många avvägningar mellan olika intressen får istället ske i fördjupningar av översiktsplanen och i detaljplaner.

Detta planförslag har en planeringshorisont fram till år 2035, det vill säga knappt 20 år. Under varje mandatperiod ska översiktsplanen ses över så att den håller sig aktuell i förhållande till utveckling och politiska ställningstaganden. Översiktsplanering är en rullande process där nya frågeställningar kontinuerligt måste hanteras och underlag aktualiseras som stöd för politiska beslut.

pdf Kommuntäckande översiktsplan (21.06 MB)

 

Kapitel 1: Bakgrund

Översiktsplanens första kapitel beskriver varför och hur vi tar fram en ny översiktsplan.

  pdf Översiktsplan kapitel 1 (5.40 MB)

Kapitel 2: Strategiska utgångspunkter

Det här kapitlet ska du läsa om du är intresserad av att förstå vårt grundläggande förhållningssätt till planering utifrån framtidsutmaningar,  målbild och övergripande planeringsstrategier.

  pdf Översiktsplan kapitel 2 (2.16 MB)  

Kapitel 3: Allmänna intressen

I kapitel tre hittar du information om hur vi ska hantera olika planeringsfrågor utifrån en tematisk indelning.

  pdf Översiktsplan kapitel 3 (2.96 MB)  

Kapitel 4: Utvecklingsprinciper

Utvecklingsprinciperna beskriver hur vi ska utveckla och bevara olika geografiska områden.

  pdf Översiktsplan kapitel 4 (5.94 MB)  

Kapitel 5: Konsekvensbedömning

Konsekvensbedömningen beskriver vilken påverkan planförslaget ger på miljön, sociala faktorer och ekonomisk utveckling.

  pdf Översiktsplan kapitel 5 (4.85 MB)  

 

pdf Särskilt utlåtande kommuntäckande ÖP (495 KB)

 

 

Medborgardialog

 

pdf Inledande medborgardialog ÖP (3.60 MB)

Denna underlagsrapport till översiktsplan för Åre kommun beskriver hur den inledande dialogprocessen kring översiktsplanen har gått till samt vilka frågor som diskuterats vid de olika dialogtillfällena som ägde rum hösten och vintern 2012-13.
Rapporten är indelad utifrån de aktiviteter som ägt rum inom ramen för dialogprocessen: Åre höstmarknad, enkäter och öppna bymöten.

pdf Elevprojekt översiktsplan (2.21 MB) (2.21 MB)

Under delar av vintern 2013-14 använde eleverna i årskurs 6 på Duveds skola samhällskunskapslektionerna till att arbeta med planeringsprojekt runt om i Åredalen. Eleverna har grupparbetat och har själva valt lokalisering och typ av projekt. Planeringsprojekten är en del i kommunens dialogprocess inför framtagandet av en ny kommuntäckande översiktsplan och har också varit ett bidrag till den Åtgärdsvalsstudie som Trafikverket bedrivit i Åre.

icon Presentation öppna ÖP-möten (5.2 MB)

Presentationen ovan använde vi när vi berättade om översiktsplanering på de öppna mötena runt om i kommunen.