I översiktsplanen kan du läsa om vår kommuns främsta utmaningar, vår målbild och våra planeringsstrategier. Översiktsplanen innehåller också ställningstaganden kring mark- och vattenanvändning i kommunen samt en bedömning av vilka konsekvenser översiktsplanen ger.

Nya Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 27 juni och har vunnit laga kraft. Planen antogs men med följande ändring:

Ändring på sida 48: Ingen brytning av uran. Åre kommun motsätter sig all prospektering av uranhaltiga "mineraler" och kommer att hävda det kommunala vetot om det skulle bli aktuellt att etablera brytning av uran.

Utställning

pdf Planhandling, utställning av översiktsplan (22.08 MB)

pdf Samrådsredogörelse, utställning av översiktsplan (30.42 MB)

pdf Följebrev, utställning av översiktsplan (55 KB)

 

Medborgardialog

 

pdf Inledande medborgardialog ÖP (3.60 MB)

Denna underlagsrapport till översiktsplan för Åre kommun beskriver hur den inledande dialogprocessen kring översiktsplanen har gått till samt vilka frågor som diskuterats vid de olika dialogtillfällena som ägde rum hösten och vintern 2012-13.
Rapporten är indelad utifrån de aktiviteter som ägt rum inom ramen för dialogprocessen: Åre höstmarknad, enkäter och öppna bymöten.

pdf Elevprojekt översiktsplan (2.21 MB) (2.21 MB)

Under delar av vintern 2013-14 använde eleverna i årskurs 6 på Duveds skola samhällskunskapslektionerna till att arbeta med planeringsprojekt runt om i Åredalen. Eleverna har grupparbetat och har själva valt lokalisering och typ av projekt. Planeringsprojekten är en del i kommunens dialogprocess inför framtagandet av en ny kommuntäckande översiktsplan och har också varit ett bidrag till den Åtgärdsvalsstudie som Trafikverket bedrivit i Åre.

icon Presentation öppna ÖP-möten (5.2 MB)

Presentationen ovan använde vi när vi berättade om översiktsplanering på de öppna mötena runt om i kommunen.