Till blanketter (Sök Anmälan värmepump)

Luftvärmepump

En värmepump som använder luft som värmekälla behöver du inte anmäla. En luftvärmepump kan låta en del så tänk på att placera den så att risken för bullerstörning blir liten, både för dig och för dina grannar.

Värmepumpsanläggning för att utvinna energi ur berg, jord, grund-eller ytvatten (utanför vattenskyddsområde)

Ska du installera en värmepumpsanläggning för att utvinna energi ur berg, jord, grund-eller ytvatten är det anmälningspliktigt enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det är viktigt att du till Miljöavdelningen anmäler din värmepumpinstallation i god tid (cirka 6 veckor) och före borrning, grävning eller kollektornedläggning i sjö. Vad som gäller för värmepumpar regleras i miljöbalken.

Vad ska anmälan innehålla?

Uppgifter om ditt namn mm som sökande, fastighetsägare (om annan än sökande), installatör, värmepumpsfabrikat, mängd och typ av köldmedium, kollektorlängd, mängd och typ av frostskyddsvätska, effekt och borrhålsdjup vid borrning. Med anmälan ska också en tomtkarta bifogas där du ritar in var det är tänkt att borras, grävas eller nedläggning i sjö för kollektorn. Har du eller dina grannar dricksvattenbrunnar i närheten ritar du in dessa samt eventuella enskilda avlopp. Om ett borrhål ska placeras närmare än 10 meter från din fastighetsgräns ska berörd fastighetsägare godkänna borrhålsplaceringen. Marken kyls nämligen ner gradvis runt varje borrhål, vilket gör att två borrhål kan "stjäla" värme från varandra. Rekommendation är därför ett avstånd på minst 20 meter mellan två borrhål.

För att minimera påverkan på vattentäkter, avloppsanläggningar och andra bergvärmeanläggningar behöver du hålla ett visst skyddsavstånd till dem.

Rekommenderade minsta avstånd:

  • 30 meter mellan energibrunn och borrad vattenbrunn eller avloppsanläggning
  • 20 meter mellan energibrunn och grävd vattenbrunn och mellan två energibrunnar
  • 20 meter mellan jordvärmekollektor och grävd eller borrad vattenbrunn
  • 10 meter mellan jordvärmekollektor och avloppsanläggning

Du kan antingen skriva ut en anmälningsblankett här eller använda kommunens e-tjänst under menyn e-tjänster.

För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-04  § 83.

 

Inom ett vattenskyddsområden krävs tillstånd (inte anmälan) för installation av värmepumpsanläggning för att utvinna energi ur berg, jord, grund- eller ytvatten. Kontakta Miljöavdelningen, Åre kommun.