Kommunen erbjuder kostnadsfri skolskjuts för barn i förskoleklass till årskurs 9. Alla barn och unga mellan 6 till 19 år får ett ungdomskort för att åka gratis buss. Från hösten 2017 gäller ungdomskorten även på Norrtåg.

Resan görs från en plats i anslutning till elevens hem och till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Skolskjuts sker i första hand med linjebuss, i andra hand med särskilt uppköpt busstrafik. Mindre fordon nyttjas enbart för de transporter som omfattar ett färre antal barn och där det ej är möjligt att nyttja linjebuss. Skolskjut utgår ej till och från fritidshem.

Information inför skolstart

Vi är försenade med skolskjutsplaneringen inför läsåret 2018-2019. Inga skolskjutsbeslut kommer att skickas ut.

 • Du som åker skolbil till skolan på morgonen kommer att bli kontaktad av skolskjutsutförarna om vilken tid du blir hämtad.

Duveds skola: Åre taxi kör till och från skolan. Tel 0647-100 22
Åre skola:   Åre taxi kör till och från skolan. Tel 0647-100 22
Stamgärde skola:  Åre taxi kör till och från skolan. Tel 0647-100 22 i de västra delarna Järpen taxi kör till och från skolan. Tel 0647-104 00 i de östra delarna
Racklöfska skolan:  Järpen taxi kör till och från skolan. Tel 0647-104 00
Kyrkslättens skola: Järpen taxi kör till och från skolan. Tel 0647-104 00
Mörsils skola: Mörsil taxi kör till och från skolan. Tel 073-059 44 33
Hallens Kyrkskola:  Hallen taxi kör till och från skolan. Tel 0643-301 20

Ändrad starttid i Mörsil

En ändring för läsåret 2018-2019 är att Mörsils skola börjar klockan 08:40 istället för 08:30. Det är samma avgångstid för linjebussarna på morgonen. För övriga skolor är det ingen ändring av starttiden på morgonen.

Ungdomskort

Alla barn och ungdomar 6-19 år som är folkbokförda i Åre kommun får ett ungdomskort som gör att man reser gratis med Länstrafiken. Ungdomskortet gäller året runt och du kan åka så mycket du vill.

Syftet med ungdomskortet är att grundlägga resmönster där såväl ungdomar som övriga familjemedlemmar oftare väljer kollektiva transportmedel. Målet är att resandet med kollektivtrafik ska fortsätta att öka.

Ungdomskortet skapar bättre rörlighet för ungdomar i kommunen, men ger också möjligheter för hela familjen att resa kollektivtrafik - ta gärna vara på den möjligheten.

Ansökan om skolskjuts grundskolan

Ansökan skall skickas in så fort som möjligt.

icon Ansökan skolskjuts grundskolan (64.96 kB)

icon Ansökan skolskjuts växelvis boende (80.32 kB)

Din ansökan skickas till:
Åre kommun
Barn- och utbildningskontoret
Skolskjutssamordnare
Box 201
837 22 Järpen

Avståndsregler

Rätt till skolskjuts i Åre kommun finns om eleven har en skolväg som överstiger minimiavståndet:

 • för elever i förskoleklass: 2 km
 • för elever i åk 1-3: 2 km
 • för elever i åk 4-6:3 km
 • för elever i åk 7-9: 3 km

Längsta gångavstånd mellan hem och anvisad på-/avstigningsplats är:

 • för elever i förskoleklass: 2 km
 • för elever i åk 1-3: 2 km
 • för elever i åk 4-6: 3 km
 • för elever i åk 7-9: 3 km

Val av annan skola

Elever som valt annan skola inom kommunen än den som anvisats har inte rätt till skolskjuts. Däremot ska hemkommunen anordna skolskjuts även för dessa elever om det kan ske utan organisatoriska svårigheter eller ekonomiska konsekvenser för kommunen. Det gäller för elever i såväl annan skola med offentlig huvudman som i skola med fristående huvudman.

Växelvis boende

Elever som bor växelvis hos två vårdnadshavare/föräldrar inom kommunens gränser har rätt att få ansöka om skolskjuts bedömd från båda adresserna även om dessa ligger i olika upptagningsområden. Om elevens boende är ungefär lika omfattande på båda adresserna ska bedömning, efter ansökan, göras från båda adresserna.

Rätt till skolskjuts föreligger dock inte från vårdnadshavare/förälder som bor i annan kommun.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska ske i god tid innan skjutsningen ska ta sin början. Handläggningstiden är 2-3 veckor beroende på bostadsort/skolort. Schema lämnas in termins- eller läsårsvis för att underlätta planering och samordning.

Självskjuts

Regler om självskjuts gäller skolskjutsberättigade elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasiesärskola. Även gymnasieelever kan vara berättigade till ersättning för självskjuts.

Ersättning för självskjuts mellan hemmet och anvisad på-/avstigningsplats kan utgå om avståndet överstiger:

 • för elever i förskoleklass: 2 km
 • för elever i åk 1-3: 2 km
 • för elever i åk 4-6: 3 km
 • för elever i åk 7-9: 3 km
 • för gymnasieelever: 6 km

Självskjuts kan även erbjudas i vissa andra fall när kommunen bedömer det som en lämplig lösning i ett individuellt fall. Ersättning för självskjuts utgår med samma belopp per km som utgår enligt Riksskatteverkets normer för skattefri ersättning för tjänsteresor med egen bil.

Ansvar

Vårdnadshavare/förälder ansvarar för att informera skolan och utförare av skolskjuts om barnets eventuella sjukdomstillstånd/diagnoser som kan påverka eleven under resan ( t ex diabetes, epilepsi)

Behov av skolskjuts i samband med olycksfall och sjukdom

Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts vid tillfällig funktionsnedsättning vars varaktighet understiger 12 veckor. Behöver elev skjuts till och från skolan under tillfällig funktionsnedsättning ansvarar föräldrarna för detta. Ev ersättning regleras av försäkringsbolag.

Överklagande av beslut om skolskjuts

Den som berörs av beslutet har rätt att överklaga. Överklagande av beslut ska lämnas skriftligt inom tre veckor efter att den ansökande tagit del av kommunens beslut. Överklagande skickas först till kommunen som gör en omprövning av beslutet. Om nämnden står fast vid sitt beslut skickas ärendet vidare till förvaltningsdomstolen i Härnösand.

Beslut som rör ansökan från elev som valt annan skola än den kommunen placerat eleven i kan endast överklagas som laglighetsprövning enligt Kommunallagen.

Mer information

I skolskjutsreglerna här nedanför kan du läsa mer om kriterierna. Om du har frågor kring skolskjuts är du välkommen att vända dig till skolskjutsplaneraren för mer information. Kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

icon Skolskjutsmanual (423.15 kB)

icon Skolskjutsregler (309.94 kB)

Ett regelverk och utbildningsmaterial för barn, föräldrar, lärare, chaufförer och skolpersonal.