Forsafjälls förskola

Forsafjälls förskola ligger i Duved, samma hus som Fjällglimtens äldreboende. Forsafjäll består av tre avdelningar, i dagsläget är de yngre barnen på Övre och de äldre på Nedre avdelningen. Vi har en fantastisk utemiljö som inbjuder till lek, gården är stor och kuperad med närhet till naturen. Våra lokaler är rymliga, de anpassas och utvecklas efter barnens behov. Pedagogerna ser leken som en styrka hos barnen. Därför vill vi att ute- och innemiljön speglar barnens intressen och på så vis väcka nyfikenhet genom att utmana barnen i deras kunskapssökande.

Vårt motto är att lek är lärande: Genom att ta tillvara kraften i barns lek kan vi uppmärksamma barnens utforskande och deras tankar. För att barnen ska bli aktiva och självständiga i sitt kunskapssökande. I lärmiljöerna finns ett varierat konstruktionsmaterial som stimulerar barnens lek, fantasi och kreativitet. Pedagogerna skapar mötesplatser i miljöerna som uppmuntrar till utforskande och reflektion med andra.

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.” (Läroplanen för förskolan Lpfö 98/10, s.6)