Kultur är hälsa

Kultur är hälsa

Dynamik, delaktighet och hållbar utveckling ger oss trygghet, framtidstro och livskvalitet. Projektet Kultur är hälsa! är en långsiktig satsning i Åre kommun.
Nya forskningsrön, de nya folkhälsomålen och den nya kulturpolitiken pekar i samma riktning; kultur och hälsa är tätt förknippat. Att föra in mera kreativitet och konstnärliga uttryck på arbetsplatser skapar delaktighet, stärker gemenskapen och bidrar till att skapa en attraktiv livsmiljö.

Just nu pågår två Kultur är hälsa-projekt i Åre kommun. Projekten är finansierade av Kulturrådet och Arvsfonden.

Skapande Hälsa för äldre.

Modiga Barn för alla 1-9 år.

Bakgrund

I vår strävan att skapa ett hållbart samhälle är kulturen en avgörande faktor. Medvetenheten och intresset för detta bara ökar. Internationellt, runtom i landets kommuner och landsting pågår en rad satsningar, verksamheter och projekt, i vilka kulturen är en motor för att skapa livskvalitet, attraktivitet och en god livsmiljö. I visioner, regionala utvecklingsprogram och lokala målsättningar har kulturen tagit plats som en strategisk utvecklingsfråga.

  • Kultur bidrar till att skapa mötesplatser, sammanhållning och att människor växer.
  • Kultur och kreativa näringar står för sysselsättning och en ökande andel av BNP
  • Kultur bidrar till att skapa en attraktiv livsmiljö

 

Projektets syfte är att ge

  • ökad kunskap om kulturens och kreativitetens roll för hälsan och livskvaliteten både genom föredragen och genom egna upplevelser under evenemangsdagarna.
  • inspiration, nya verktyg samt handledning för att öka kulturella aktiviteter på kommunens arbetsplatser.
  • användbar evaluering och dokumentation på hur kulturaktiviteter påverkar 1.människors välbefinnande och hälsa 2. sociala mönster i grupper 3. jämställdhet och 4. integrering.
  • fortsatt näring åt den plattform för nordiskt samarbete som växt fram senaste åren; skapa ett nytt tillfälle för möte samt att etablera en ny mötesplats i Åre för aktiva inom detta område.
  • långsiktigt öka inflyttningen till kommunen genom att skapa en attraktiv livssituation för alla åldrar.