Åre kommun stöder föreningslivet på flera sätt: dels genom att tillhandahålla anläggningar och lokaler, hyresbefrielse för barn- och ungdomsverksamhet i fritidslokaler samt i from av ekonomiskt stöd.

Regler för bidrag

Det finns generella regler för vilka organisationer som kan söka ekonomiskt stöd och för vad. Du kan läsa mer om dessa regler här:
pdf Bidragsnormer (588 KB)

Ansökningstider

  • Sista ansökningsdag för lokalbidrag, anläggningsbidrag, lokalt kommunalt aktivitetsstöd samt bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar är 15 mars.
  • Ansökningar för startbidrag, kulturarrangemangsbidrag och elbidrag kan ske löpande.

Föreningsuppgifter och registrering

För att kunna söka bidrag måste föreningen fylla i blanketten Föreningsuppgifter. Dessutom ska verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år skickas in av alla föreningar som söker bidrag:
pdf Föreningsuppgifter (51 KB)

Föreningen ska vara registrerade hos Fritid Åre för att få söka bidrag. Är ni inte registrerade er, maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.för mer information.

 

Startbidraget är för att stimulera och gynna då fler föreningar berikar och utvecklar Åre kommun. Bidraget ska underlätta bildandet av nya föreningar och kostnaden som uppstår i samband med att få igång verksamheten.

 

pdf Ansökan startbidrag (100 KB)

Syftet med det kommunala lokala aktivitetsstödet är att stödja föreningslivets samhällsnyttiga arbete samt det ideella arbete som utförs i föreningarna. Men också att främja föreningarnas verksamhet och därigenom bidra till att barn och ungdomar lär sig att ta ansvar, får kunskap om demokratiska processer och etik och moral i en ledarledd verksamhetsform.

 

pdf Närvarokort (17 KB)

 

LOK-stöd

Det finns två typer av bidrag, grundbidrag samt aktivitetsbidrag. Grundbidraget ska vara till hjälp för den ordinarie föreningsverksamheten. Aktivitetsbidraget är till för att uppmuntra olika former av främjande och förebyggande aktiviteter.

 

pdf Ansökan handikapp-/pensionärsföreningar (99 KB)

 

pdf Redovisning handikapp/pensionärsföreningar (93 KB)

Syftet är att bidra till kostnader för drift och underhåll av icke kommunala fritidslokaler i kommunen.

 

pdf Ansökan lokalbidrag (50 KB)

Avser att stimulera föreningar att anordna egna kulturarrangemang som vänder sig till invånare i Åre kommun. Vi prioriterar en rättvis fördelning mellan olika kulturformer, en rättvis geografisk fördelning samt barn- och ungdomskultur.

 

pdf Ansökan/redovisning kulturarrangemang (84 KB)

Ska du starta ett nytt evenemang i Åre kommun eller driver du ett evenemang med utvecklingspotential? Här finns möjlighet att ansöka om utvecklingsstöd ekonomiskt likväl som stöd genom arbetskraft.

 

Ansökan via e-tjänst

Bidraget ska hjälpa till att täcka drift, skötsel och eventuella investeringar av föreningsägda och/eller arrenderade anläggningar.

 

pdf Ansökan anläggnings/elbidrag (43 KB)

Andra bidrag

Som förening kan man också söka bidrag hos många andra organisationer.

Leader jobbar med lokalt ledd utveckling utifrån lokala behov, initiativ och förutsättningar.

 

sjoskogfjall.se

Du kan få stöd om du investerar i hembygdsgårdar för att ta tillvara och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och därtill kopplade trädgårds- och gårdsmiljöer som kan utvecklas till mötesplatser och turistmål.

 

jordbruksverket.se

Vårdar din förening en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Då kan du söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

 

lansstyrelsen.se

Du kan få stöd om du bevarar eller utvecklar natur- och kulturmiljöer. Stödet ska bidra till att utveckla bygdens lokala attraktivitet och till att nå nationella miljömål.

 

jordbruksverket.se

Syftet med stödet är att skapa möjligheter till rekreation för allmänheten. Det ska också förbättra möjligheterna till turism i området.

 

jordbruksverket.se

Stöd för att skapa idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället.

 

svenskidrott.se

Syftet med stödet är att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.

 

jordbruksverket.se

Bidrag kan sökas av arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kulturarvsverksamheter som syftar till att bevara och utveckla kulturhistoriska värden.

 

raa.se

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

 

lansstyrelsen.se

Här hittar du information om det stöd som föreningar och SDF med flera kan ta del av.

 

rfsisu.se/jamtland-harjedalen

Stöd till idéer som kan förvandlas till bättre verklighet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

 

arvsfonden.se

Ger stöd till idéer som riktar sig till unga och främjar trygghet och hälsa.

 

ideerforlivet.se

Stöttar projekt som vill förändra normer genom konst och kultur, åstadkomma social förändring med idrott som verktyg, hitta nya former för samhällsengagemang, verka för minskad ojämlikhet, lika tillgång till hälsa för alla mm.

 

postkodstiftelsen.se

Fördelar stöd och bidrag till det regionala organisationslivet samt till projekt och aktiviteter av regional karaktär inom scenkonst och kultur.

 

regionjh.se

De fördelar bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer samt till projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering samt rasism och extremism.

 

mucf.se

Kulturrådet ska främja konst- och kulturverksamheter – i hela Sverige och i utlandet.

 

kulturradet.se

Stöttar idéer som motverkar utanförskap eller främjar god hälsa för barn och unga i Sverige.

 

kronprinsessparetsstiftelse.se

Kulturbryggan är ett alternativ och komplement till andra offentliga bidragsgivare som har i uppdrag att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet.

 

konstnarsnamnden.se

Kan ge bidrag till investeringar och verksamhetsutveckling av allmänna samlingslokaler, till att höja standarden på kulturlokaler mm.

 

boverket.se