Det är många i samhället som är i behov av din hjälp. De kan behöva stöd med att kontakta myndigheter, se till att de får rätt vård eller hjälp med att betala räkningar. Genom att bli god man eller förvaltare kan du spela en viktig roll och göra skillnad i dessa människors liv.

De personer som är i behov av god man eller förvaltare har någon form av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något tillstånd som liknar dessa. Som god man eller förvaltare ska du se till att de här personernas rättigheter tas till vara.

Skillnaden mellan ett godmanskap och förvaltarskap är att den person som har god man (kallas huvudmannen) har sin fulla rättskapacitet kvar, det vill säga han eller hon kan göra precis som han eller hon vill.

En person som har förvaltare har helt eller delvis förlorat sin rättskapacitet och kan till exempel inte ingå avtal eller ta ut sina pengar från banken. I ett förvaltarskap har förvaltaren det slutliga ordet i nästan alla beslut som ingår i förordnandet.

Omfattningen av ett godmanskap eller förvaltarskap ska vara anpassat till huvud­mannens behov. Följande delar kan ingå:

Bevaka rätt innebär att du som god man eller förvaltare ska se till att huvudmannen inte fråntas sina rättigheter och får den hjälp och stöd från samhället han eller hon har rätt till.

Exempel kan vara att ansöka om insatser från kommunen, ansöka om ersättningar eller bidrag, ingå avbetalningsplaner med fordringsägare, bevaka huvudmannens rätt i dödsbo eller att hjälpa huvudmannen vid köp eller försäljning av bostad.

Sörja för person innebär att du som god man eller förvaltare ska se till - men inte själv stå för - att huvudmannen får den vård och omsorg han behöver och har rätt till. Det kan till exempel gälla att påtala behov av fler hemtjänsttimmar, se till att huvudmannen har daglig syssel­sättning, ansöka om färdtjänst med mera. God man eller förvaltare ska även uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, rekreation och att till med större inköp som exempelvis möbler, TV och liknande.

Förvalta egendom innebär att se till att huvudmannens ekonomi sköts. Det kan innebära att ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar och förvalta eventuella övriga tillgångar som huvudmannen har. I uppdraget ingår att varje år lämna in en redovisning till överförmyndaren över hur tillgångarna förvaltats

 

En god man eller förvaltare har rätt till ett arvode för uppdraget och ersättning för utgifter som varit nödvändiga för att utföra uppdraget. Överförmyndaren/handläggarna beslutar både om arvodets storlek och om det är huvudmannen eller kommunen som ska betala arvodet.

 

Arvodesnivån bedöms utifrån hur omfattande uppdraget är och bedöms efter att du lämnat en redogörelse till överförmyndaren. Huvudmannens inkomst och totala tillgångar avgör om huvudmannen eller kommun betalar arvodet och ersättningarna.

 

Om den skattepliktiga inkomsten överstiger 2,65 basbelopp (1 basbelopp 2016 är 44 800 kronor) eller har en förmögenhet som är högre än 2 basbelopp skall huvudmannen själv betala. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl. När huvudmannens inkomster eller tillgångar är lägre, betalar Åre kommun arvodet och kostnadsersättningen.

 

Gode mannen eller förvaltaren får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara eller ta ut det på förhand utan ska avvakta beslut från överförmyndaren. I de fall huvudmannen själv ska betala arvodet ska även skatt och sociala avgifter betalas. Information från skatteverket och förenklad arbetsgivardeklaration för ändamålet hittar du på skatteverkets hemsida.

För att få bli god man eller förvaltare måste du uppfylla vissa i lagen uppställda kriterier. Du måste vara:

 

Rättrådig. Det innebär att man följer de lagar och regler som samhället sätter upp och inte har gjort sig skyldig till något brott som kan ha påverkan på uppdraget.

 

Erfaren. Det krävs att gode mannen eller förvaltaren har en viss livserfarenhet, han/hon bör ha arbetslivserfarenhet, kunna tala och skriva på god svenska och ha en viss ekonomisk kompetens. Det finns inget krav på svenskt medborgarskap.

 

I övrigt lämplig. Innebär att överförmyndaren försöker anpassa gode mannens eller förvaltarens kompetens mot det aktuella uppdraget. Överförmyndaren begär upplysning från polisens belastningsregister, kronofogden samt från sociala myndigheterna för att göra en lämplighetsprövning.

Om du önskar få uppdrag som god man/förvaltare inom Åre kommun ska du fylla i en intresseanmälan som du skickar in till oss på överförmyndaren. Du blir därefter kontaktad av oss när vi har ett behov.

 

Vi träffas personligen och ger dig information om uppdraget och vad det innebär att vara god man, då får du även möjlighet att ställa frågor. Du kan även kontakta oss via telefon 0647-161 13.

När du fått beslut från tingsrätten att du förordnats som god man/förvaltare bör du göra följande:

 

Kontakta alla berörda, till exempel försäkringskassan, hyresvärd och bank för att meddela att du förordnats som ställföreträdare, vad du har för uppdrag och dina personuppgifter. Det registerutdrag du får från överförmyndaren styrker att du är förordnad som ställföreträdare. Begär kontobesked från samtliga konton och skulder from det datum som du tillträdde som god man, dessa ska bifogas när du skickar in tillgångsförteckningen till överförmyndaren.

 

Om huvudmannen har förmåga att själv bestämma kan ni enas om regler för posthanteringen så att du får den post du behöver för att kunna sköta ditt uppdrag. Saknar huvudmannen förmåga att själv bestämma kan du anmäla din egen adress till Folkbokföringen som "särskild postadress" för huvudmannen. All officiell post kommer då direkt till dig.

 

Ta så fort det är möjligt kontakt med exempelvis anhöriga, vårdinrättningar och tidigare ställföreträdare (om sådan finns) för att få nödvändig information samt informera dem om ditt uppdrag.

 

Läs mer:

Kronofogdens hemsida

konsumenternas.se

I de fall huvudmannen inte längre kan bo kvar i sin fastighet eller bostadsrätt kan den behöva säljas.

 

Om du i ditt uppdrag som god man/förvaltare har bevaka rätt i ditt förordnande ingår att du hjälper din huvudman med försäljningen.

 

Om du är god man och din huvudman har kvar sin beslutsförmåga ska han/hon själv lämna sitt godkännande till försäljningen. Om huvudmannen inte har kvar sin beslutsförmåga ska närmsta anhöriga yttra sig även om det är du som god man som fattar beslutet.

 

Är du förvaltare är det du som förvaltare som avgör om bostadsrätten/fastigheten ska säljas om bevaka rätt ingår i förordnandet.

 

Det är viktigt att du förvissar dig om att huvudmannen inte kommer kunna återvända till sin bostad.

 

Oavsett om du är god man eller förvaltare är din uppgift att se till att försäljningen går rätt till och att bostaden säljs till ett marknadsmässigt värde. Om mäklare anlitas ska denne göra en värdering, väljer du att sälja bostaden på annat sätt ska en värdering göras av auktoriserad värderingsman. Värderingen lämnas till överförmyndaren. Köpebrevet lämnas till överförmyndaren för godkännande, om det blivit budgivning ska även budgivningslistan bifogas.

 

Överförmyndarens godkännande
Är det du som god man/förvaltare som undertecknat kontraktet krävs överförmyndarens godkännande innan avtalet är giltigt. Avtalet inges i original undertecknat av både köpare och säljare. En huvudman som inte har kvar sin beslutsförmåga kan inte själv underteckna kontraktet.

 

Inför överförmyndarens godkännande behöver du också lämna in "Uppgifter som överförmyndaren behöver inför försäljning av bostadsrätt eller fastighet". Observera att denna handling endast är ett underlag för överförmyndarens godkännande.

 

Hantering av möbler med mera, det vill säga lösöret
Tänk igenom vilka möbler, föremål med mera som huvudmannen har nytta och glädje av att ta med till sitt nya boende. Om huvudmannen själv kan vara med och bestämma är det dennes vilja som ska vara vägledande, om inte kanske anhöriga kan vara behjälpliga.

 

Finns testamente bör du ta del av detta. Du får däremot inte bryta ett förseglat testamente med uppgift om att det får öppnas först när huvudmannen avlidit. Värdeföremål, smycken och personliga handlingar kan placeras i bankfack. Möbler med mera som inte följer med till det nya boendet kan lämnas till förvaring. Det kan också förvaras hos anhörig som får underteckna en handling vilka saker som förvaras hos denne. Du får aldrig skänka bort din huvudmans saker.

 

Städning
Du ska se till att bostaden städas och rengörs, men du behöver inte själv utföra arbetet. Förutom hyreskontrakt ska du säga upp abonnemang på t.ex. el, telefon och försäkring.

Försäljning fastighet

I vissa fall kan du slippa kravet på redovisning eller så får du möjlighet att lämna en förenklad redovisning. Det kan exempelvis vara om du är god man eller förvaltare till din make/maka. Det kan också vara om du är god man eller förvaltare för din förälder eller ditt barn. Ansökan ska lämnas till överförmyndaren.

 

Om du som god man, förvaltare eller medförmyndare förvaltar egendom till huvudmannen behöver du varje år, senast 1/3 lämna viss redovisning till Överförmyndaren.

 

Tillgångsförteckning
I samband med ett nytt förordnande skall du lämna en tillgångsförteckning över huvudmannens eller den underåriges tillgångar och skulder. I tillgångsförteckningen skall även värdet på eventuella fastigheter och aktier uppges. Förteckningen skall lämnas senast två månader efter förordnandets start.

 

 

Årsräkning
Före den 1 mars varje år skall du som god man eller förvaltare lämna en årsräkning där huvudmannens tillgångar, inkomster, utgifter och skulder per 31 december redovisas. Årsbesked från banker, uppgifter om årsinkomster från tex försäkringskassan eller arbetsgivare, uppgift om bostadstillägg, hyresunderlag, kontoutdrag från transaktionskontot och liknande ska bifogas.
Årsräkning med anvisningar skickas ut till dig i början av varje år men finns även att ladda ner här på hemsidan.
•    Årsräkning/sluträkning med summeringsfunkton
•    Årsräkning/sluträkning utan summeringsfunktion
•    Underlag för årsräkning, inkomster
•    Underlag för årsräkning, utgifter

 

Redogörelse
Varje år skall du som ställföreträdaren redovisa vilket arbete som utförts i uppdraget i form av en redogörelse. Redogörelsen lämnas tillsammans med årsräkningen eller sluträkningen.
På redogörelsen kan du även göra anspråk på arvode för uppdraget samt ersättning för körda mil och övriga kostnader.
•    Redogörelse-finns på vår hemsida

 

Sluträkning
Om en ställföreträdares uppdrag upphör skall en sluträkning lämnas till överförmyndaren. Redovisningen lämnas på samma blankett som årsräkningen och ska avse tiden 1 januari fram till uppdragets upphörande.

Om du inte längre vill fortsätta som god man eller förvaltare skriver du en begäran till överförmyndaren. Det är också bra om du pratat med din huvudman för att stämma av om han/hon har något eget förslag på ny god man/förvaltare, samt om huvudmannen har fortsatt behov av hjälp.

 

Du kvarstår i uppdraget tills överförmyndaren beslutat om byte.

Ditt uppdrag som god man upphör när huvudmannen avlider men vissa avslutande åtgärder kan medföras att göra för dig som god man. Finns obetalda räkningar kan det vara lämpligt att se till att dessa blir betalda.

 

När huvudmannen avlider ska du snarast anmäla detta till oss på överförmyndaren så skickar vi blankett för sluträkning till dig. Sluträkningen ska avse perioden fram till huvudmannens dödsdag. Skicka tillbaka sluträkningen inom en månad till oss på överförmyndaren.

 

Så snart som möjligt bör du informera anhöriga till huvudmannen eller andra närstående om dödsfallet. Om du inte lyckas nå några anhöriga, eller inte känner till om det finns några anhöriga, måste du själv kontakta en begravningsbyrå och beställa begravning av din avlidne huvudman, alternativt överlåta åt socialtjänstens boutredare att ombesörja begravningen.

Huvudregeln är att huvudmannens konton ska spärras för dig som är god man eller förvaltare. Behöver huvudmannen hjälp att sköta sin ekonomi bör ett av hans eller hennes konton vara öppet för dig som god man eller förvaltare, oftast ett person/transaktionskonto. Se till att banken  förser övriga konton med överförmyndarspärr.

 

Att huvudmannens konton förses med överförmyndarspärr innebär att du som god man/förvaltare behöver överförmyndarens tillstånd för att göra uttag. Överflyttning mellan överförmyndarspärrade konton behöver inte överförmyndarens tillstånd.

 

För uttag från överförmyndarspärrade konton för andra placeringar än till annat bankkonto ska ansökan lämnas till överförmyndaren.

God man och förvaltare
Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att
•    förvalta sin egendom
•    bevaka sin rätt
•    sörja för sin person
kan tingsrätten förordna god man eller förvaltare. Den det gäller (huvudmannen) måste själv samtycka till åtgärden. Om hälsotillståndet hindrar ett samtycke, krävs godkännande av närmaste släktingar samt läkarintyg. Den som har god man har kvar sin rättshandlingsförmåga och olika åtgärder sker i samarbete mellan huvudman och gode mannen. För den som av samma skäl är helt eller delvis ur stånd att ta hand om sig själv och sin egendom kan rätten istället besluta att en förvaltare ska utses. Förvaltarskap får inte förordnas om det är tillräckligt med godmanskap. För ett förvaltarskap krävs läkarintyg. Den som har förvaltare mister sin egen rättskapacitet. I hans ställe inträder förvaltaren. Överförmyndaren har tillsyn över gode män/förvaltare. Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndaren.

 

Att vara god man eller förvaltare.
I uppgifterna ingår att sköta huvudmannens ekonomi
Det innebär att den gode mannen/förvaltaren ska
•    betala hyra, vårdavgifter, telefon och andra räkningar
•    se till att huvudmannen har fickpengar
•    föra kassabok och deklarera
•    betala skatt
•    förvalta kapital och värdehandlingar
•    se till att huvudmannens egendom/pengar används till huvudmannens nytta
Före den 1 mars ska gode mannen/förvaltaren redovisa föregående års räkenskaper till överförmyndaren.

Att bevaka huvudmannens rätt
Det innebär att gode mannen/förvaltaren ska
•    söka bostadsbidrag
•    ansöka om annat boende
•    överklaga beslut
•    ansöka om kontaktperson
•    bevaka rätt i dödsbo
•    sälja eller säga upp lägenhet
•    avveckla fastighet

 

Att sörja för person
Det innebär att gode mannen/förvaltaren ska se till att huvudmannen får
•    en så bra vård, omsorg och service som möjligt.
•    samarbeta med vårdpersonal, kontaktpersoner och anhöriga
•    ordna med färdtjänst, tandläkarbesök
•    köp av kläder, möbler mm
•    besöka huvudmannen

 

För följande krävs överförmyndarens tillstånd
•    uttag från spärrat konto
•    omplaceringar
•    försälja/köpa/inteckna fastighet
•    arvsskifte
•    låna ut eller uppta lån för huvudmannens räkning

Gåvoförbud
Generellt gäller gåvoförbud. Gode mannen/förvaltaren får inte ge bort den enskildes egendom, om det inte är fråga om personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till den enskildes ekonomiska villkor. Det faktum att en person kan ge bort 10 000 kr/år skattefritt till annan innebär inte att god man/förvaltare kan ge bort 10 000Kr i gåva för huvudmannens räkning.

Arvode
Arvode till gode män/förvaltare utbetalas 1 gång/år. Arvodets storlek varierar beroende på förordnandets omfattning. Det uppgår vanligen till mellan 8-10 000 kr/år och ska beskattas. Om huvudmannen har inkomster och/eller tillgångar som överstiger 2.65 basbelopp respektive 2 basbelopp betalar huvudmannen arvodet. 1 prisbasbelopp för 2016 är 44 800 kr. För övriga betalar kommunen arvodet.