En god man fungerar som ett stöd för dig som på grund av till exempel sjukdom inte kan klara dig själv. Till exempel om du inte kan betala dina räkningar, har svårt med myndighetskontakter och kontakter med vården.

Vad krävs för att få en god man eller förvaltare?

Du kan få en god man eller förvaltare när du inte klarar att sköta dina ekonomiska eller personliga angelägenheter eller att ta vara på dina rättigheter. Några av följande kriterier ska vara uppfyllda:

  • Sjukdom
  • Psykisk störning
  • Försvagat hälsotillstånd
  • Liknande förhållanden

Exempel på saker en god man eller förvaltare kan hjälpa till med är att ansöka om bostads­tillägg och andra typer av bidrag, betala räkningar, vara behjälplig vid försäljning av fastighet/bostadsrätt, söka annat boende och söka skuldsanering.

Om det inte är tillräckligt med en god man, till exempel på grund av att du tar ut alla pengar så att gode mannen inte kan betala räkningarna, kan du istället få en förvaltare. För att få förvaltare krävs ett läkarintyg. Förvaltaren har rätt att bestämma mer än en god man.

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare får göras av dig som behöver hjälp (om du har besluts­förmåga) eller av närmaste släktingar.

Har du en kontakt inom kommunen, till exempel biståndsbedömare, LSS-handläggare, social­sekreterare eller liknande kan du kontakta honom eller henne för att få hjälp. De hjälper dig att ansöka om att du behöver god man eller förvaltare till överförmyndaren.

Lämna din ansökan direkt till överförmyndar­en.

Har du förslag på vem som ska vara din gode man eller förvaltare så ska den personen lämna ett skriftligt åtagande för uppdraget. Detta kan göras direkt i ansökan eller på egen åtagandeblankett.

Hur lång tid dröjer det?

Från det att vi fått din ansökan om god man kan det ta allt från några veckor till några månader innan beslutet om god man är fattat. Handläggningstiden beror bland annat på tillgång till gode män/förvaltare, om vi fått in alla uppgifter vi behöver samt vilken arbetsbelastning vi och tingsrätten har för tillfället.

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare kan göras av vem som helst som upptäcker att en person behöver hjälp. En anmälan kan till exempel göras av en granne, vän eller någon annan som ser hjälpbehovet. En anmälan kan också göras av någon som i sin yrkesroll kommer i kontakt med någon som behöver hjälp. Vissa, exempelvis socialnämnden ska anmäla behovet.

En anmälan ska lämnas till överförmyndaren som utreder om förutsättningar finns för att ansökan om godmanskap eller förvaltarskap till tingsrätten.

Kostnad för att ha en god man eller förvaltare

Kostnaden för att ha en god man eller förvaltare kan variera. Kostaden beror på hur mycket hjälp du behöver och vilka av delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person som ingår. Kostnaden kan också variera olika år beroende på ditt behov av hjälp under året.

Om uppdraget som god man eller förvaltare omfattar alla tre delarna bevaka rätt, förvalta egendom samt sörja för person, ligger det genomsnittliga arvodet på cirka 12 000 kr per år plus sociala avgifter. Kostnaden kan dock både bli både lägre och högre. Gode mannen eller förvaltaren har också rätt att få kostnadsersättning samt ersättning för resor.

Det är överförmyndaren som beslutar vilket arvode gode mannen eller förvaltaren ska få och detta ska betalas ut en gång per år.

Huvudregeln är att du ska stå för arvodet själv i den mån din inkomst under året när uppdraget utförs överstiger 2,65 prisbasbelopp eller dina tillgångar under samma år överstiger 2 prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2016 är 44 800 kr. I annat fall kan kommunen stå för arvodet.

Om det är du själv som ska betala arvodet skickas en kopia av arvodesbeslutet till dig så att du kan se hur mycket du ska betala till gode mannen eller förvaltaren.