Ibland finns det anledning att byta god man eller förvaltare. Orsaken kan var att samarbetet inte fungerar eller att något annat inträffat som gör ett byte av god man eller förvaltare nödvändigt.

Begäran om byte kan göras av huvudmannen själv, de närmaste anhöriga eller av den gode mannen/förvaltaren själv. Även överförmyndarnämnden kan ta initiativ till ett byte.

Om det blir aktuellt med ett byte ska ställföreträdaren fortsätta att sköta uppdraget tills Överförmyndarnämnden beslutat att byta ställföreträdare.

Om förvalta egendom ingår i förordnandet ska en sluträkning göras av den tidigare gode mannen/förvaltaren.
Den nye gode mannen/förvaltare får en kopia av sluträkningen sedan den granskats av överförmyndarnämnden. Tillgångsförteckning behöver i regel inte lämnas av den nye gode mannen/förvaltare.