Sedan 1 juli 2017 behöver du inte längre ha en fullmakt för att kunna företräda en familjemedlem som tappat förmågan att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter på grund av varaktig sjukdom.

Anhörigbehörigheten är underordnad andra ställföreträdarskap. Det betyder att behörigheten inte gäller om familjemedlemmen sedan tidigare har god man, förvaltare eller företrädare genom framtidsfullmakt.

Anhörigbehörigheten gäller för angelägenheter som berör familjemedlemmens dagliga liv, som till exempel:

 • betala löpande utgifter, till exempel räkningar, mat och kläder
 • betala engångsbetonade utgifter, till exempel läkarbesök, tandvård, fritidsaktiviteter och nöjen
 • lämna inkomstdeklaration, teckna hemförsäkring eller ansöka om sociala förmåner, till exempel bostadsbidrag.
 • ansöka om äldreboende
 • du som anhörig bör alltid agera på det sätt du tror att familjemedlemmen skulle vilja

Anhörigbehörigheten får tas i bruk i turordningen:

 1. make (även registrerad partner) eller sambo
 2. barn
 3. barnbarn
 4. föräldrar
 5. syskon (även halvsyskon)
 6. syskonbarn

Som anhörig är du inte skyldig att träda in och hjälpa familjemedlemmen. Om du inte vill eller kan hjälpa till går behörigheten vidare till nästa anhöriga enligt turordningen. Detsamma gäller om du av någon anledning inte går att nå. Om det finns flera anhöriga under samma position i turordningen företräder ni familjemedlemmen gemensamt. Ni får då komma överens om hur ni löser det rent praktiskt.

Anhöriga som är under 18 år eller har någon form av ställföreträdare räknas bort i turordningen. Om du som anhörig tänker utöva behörigheten bör du informera familjemedlemmen om det. Du behöver inte ha något intyg på att du tagit behörigheten i bruk.

Dokumentation av den anhöriges åtgärder
Den anhörige är skyldig att dokumentera sitt uppdrag men behöver inte föra räkenskaper. Det är tillräckligt att spara underlag, till exempel kvitton, för de transaktioner som har utförts. Om förvaltningen är mera omfattande är det lämpligt med löpande noteringar över vilka åtgärder som vidtagits. Den anhörige ska förse den enskilde med underlagen om den enskildes tillstånd förbättras.

Hur kan en anhörig styrka sin behörighet
För att styrka sin behörighet kan exempelvis ett personbevis eller ett familjebevis från Skatteverket uppvisas för banken.

Överförmyndarens roll
Överförmyndaren har ingen tillsyn över anhörigbehörigheten