Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds minst 60 timmar samhällsorientering. Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Målen är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, om den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, om hur samhället är organiserat samt om praktiskt vardagsliv. Informationen sker på modersmålet via tolk.

Samhällsorienteringen studerar du inom vuxenutbildningen. Utbildningen sker i samverkan med hälsocentralen och grundskolan i syfte att göra undervisningen mer begriplig och öka inlärningen.

Samhällsorienteringen har åtta huvudområden:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige