Jämtlands län behöver fler invånare. Vi är ett glest befolkat län som tappat befolkning i perioder sedan 1950-talet. För en framtida positiv utveckling av länet behöver vi bli fler som kan delta i arbets- och samhällslivet. Jämtlands län har idag näst lägst andel utlandsfödda personer i landet.

De senaste 25 åren har länet tappat drygt 7 000 personer. Vissa kommuner har tappat så mycket som 25 % av sin befolkning. Riket har under samma period ökat med mer än 1 miljon invånare det vill säga 13,1 %.

Andelen utrikesfödda i Jämtlands län 2015 var 6,6 % mot 15,1 % i riket som helhet. Till gruppen utrikesfödda räknas alla som är födda i ett annat land. Den största möjligheten att öka befolkningen är att öka inflyttningen.

I Jämtlands län kommer cirka 22 000 personer att lämna arbetsmarknaden till 2025 medan det enbart finns ungefär 15 000 ungdomar som kan fylla glappet.

Hur jobbar vi?

Åre kommun har en överenskommelse med Arbetsförmedlingen för arbetet med nyanlända. Denna överenskommelse finns för att  göra samarbetet mellan aktörerna mer begripligt för individen. Vi vill också genom denna säkerställa att de offentliga resurserna används effektivt ur ett samhällsperspektiv.

icon Etableringsreformen (557.67 kB)

Arbetsförmedlingens hemsida

Vad gör vi idag?

Åre kommun tar emot cirka 25 flyktingar varje år. Dessa människor har fått asyl, det vill säga rätt att stanna i Sverige. Många har tvingats lämna sina länder på grund av krig eller förföljelse. Hur många vi tar emot i Åre kommun regleras i ett avtal mellan kommunen och staten (Länsstyrelsen). Det är människor i alla åldrar, människor som kommer ensamma eller med sina familjer. Vi har även boende för barn som kommer ensamma.

Det flyttar även hit människor från hela världen, allt från Örkelljunga till Moskva, på eget initiativ. Dessa ingår inte i de 25 vi har avtal kring. Vi erbjuder svenskundervisning (SFI) för alla vuxna som inte har svenska som modersmål och som är skrivna i Åre kommun.

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och arbetar för att tillsammans med andra aktörer uppnå de nationella integrationspolitiska målen. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.

Hur går det till?

Arbetsförmedlingen är huvudansvarig för att samordna etableringsinsatserna för de nyanlända. Vuxna mellan 20-64 år som ingår i etableringen får en etableringsplan där de 40 timmar i veckan ägnar sig åt aktiviteter för att så snabbt som möjligt komma ut i arbete. De som följer sin etableringsplan har rätt att få etableringsersättning, vilken med underlag från Arbetsförmedlingen betalas ut av Försäkringskassan. Det är alltså inte kommunen som betalar ut ersättning till flyktingarna.

Omkring ett 15-tal länder samarbetar med FN:s flyktingorgan UNHCR för att ge skydd åt flyktingar. Sverige finns med bland dessa och tar varje år emot ca 1 900 kvotflyktingar. 

FN och Migrationsverket intervjuar flyktingar som begärt skydd. Dessa intervjuer sker på plats, ofta i stora flyktingläger runt om i världen. Beslutet om vilka som får skydd baseras på intervjuerna.

Så fort en asylsökande fått uppehållstillstånd ska han/hon bli placerad i en kommun. När Åre kommuns inflyttarservice ska hitta ett lämpligt boende till den kommunplacerade tar vi hänsyn till deras familjesituation, möjlighet till arbete med mera innan vi placerar dem.  

Vad gör andra?

Migrationsverket har boenden för människor som söker asyl i Sverige och som väntar på uppehållstillstånd. Det kan vara lägenheter eller boenden. Migrationsverket ansvarar för både personal och placering.