Tjej gör tumme upp

Åre kommun har beviljats 10 miljoner kronor via Asyl-, Migrations-, och integrationsfonden (AMIF) till att utveckla integrationsarbetet under tre år (2020-2022).

I projekt Hållbar integration i Åre arbetar vi för att tredjelandsmedborgare i Åre kommun ska få en kortare process från nyanländ till integrerad. För att klara det behöver vi arbeta smartare med effektivare och mer träffsäkra aktiviteter samt med breda samarbeten. Det holistiska synsättet är viktigt då det ger fokus på hela människan.

Projektet ska leda till en kvalitetshöjning av Åre kommuns arbetssätt i integrationsfrågor och särskilt fokus kommer ligga på de som har det extra svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Projektet kommer under dessa tre år att finansiera 11 projektmedarbetare i olika omfattning.

Fyra insatsområden

Projektet kommer under projekttiden arbeta med 4 insatsområden som direkt och konkret kommer målgruppen tillgodo genom målinriktade aktiviteter.

Hållbar integration: Under projekttiden ska vi utveckla arbetet med interkulturella och interreligiösa dialoger. Det är viktigt att känna delaktighet och möjlighet att påverka sin situation, projektet kommer arbeta med medborgardialogsprocesser och anpassade aktiviteter för att ge målgruppen ett bättre inflytande i lokalsamhället. Projektet kommer att arbeta för att öka målgruppens demokratiska skolning och inflytande i sitt lokalsamhälle vilket även ger inflytande över sin framtid på arbetsmarknaden.

Effektivare vägar till arbete: En av de stora framgångsfaktorerna i projekt NYÅR (tidigare AMIF projekt) har varit individuell handledning av en projektanställd huvudhandledare, denna handledare arbetar med handledning direkt mot Tredjelandsmedborgaren och arbetsplatsens medarbetare och chefer. I projektet vill vi utveckla denna modell och genom handledning/mentorskap korta vägen för målgruppen till egen försörjning och ett långsiktigt deltagande på arbetsmarknaden.

Minska försörjningsstödet: Under projekttiden kommer vi att arbeta för att skapa ett sammanhållet system inom organisationen som minskar tiden från första ansökan om ekonomiskt bistånd till att vara självförsörjande.

Hälsa: Som ett led att röja hinder för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden långsiktigt ser vi ett behov av att stärka hälsan genom hälsofrämjande aktiviteter direkt riktade till målgruppen så som hälsoskola där målgruppen får ta del av riktad hälsoinformation och fysiska aktiviteter som ger ökad förståelse för sin egenhälsosituation.

Projektets övergripande mål

Projektets övergripande mål är:

”Ökad långsiktig delaktighet och inflytande på arbetsmarknaden, i lokalsamhället samt i den lokala demokratin bland våra tredjelandsmedborgare”.

 

 


Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.