I Åre kommun vill vi ge våra medborgare och övriga intressenter bästa möjliga service och hålla en hög kvalitet i alla våra tjänster och uppdrag.

Vi behöver också vara flexibla och kunna anpassa våra verksamheter till nya kundbehov, omvärldsförändringar och den digitala utvecklingen. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra och utveckla våra arbetssätt, där fokus ligger på ökad kvalitet och kundnöjdhet.

I vårt kvalitets- och utvecklingsarbete använder vi oss av Lean som är en strategi för verksamhetsutveckling. Det ger oss en gemensam grund med en tydlig struktur och gemensamma verktyg och metoder. Det handlar om att ständigt jobba med att förbättra och utveckla våra arbetssätt med målet att arbeta mer effektivt med befintliga resurser, korta ledtiderna, öka kvaliteten och skapa ökat värde för dem vi är till för.

Lean handlar också om beteende och värderingar och i relation till detta beskriver vår värdegrund det förhållningssätt vi vill ha till våra medborgare och till varandra. Det beskriver den arbetskultur vi vill ha i Åre kommun. Vår värdegrund beskriv i tre värdeord; professionella, respektfulla och lyhörda.

Professionella

 • Vi är kunniga, kompetenta och utgår alltid ifrån fakta.
 • Vi är tydliga och tar ansvar i vår yrkesroll.
 • Vi kan vårt uppdrag och agerar förtroendeingivande.
 • Vi värdesätter utveckling och att utvecklas, och strävar efter långsiktigt goda lösningar.
 • Vi skiljer på sak och person.
 • Vi förstår och värdesätter den demokratiska processen som vi verkar i.

Respektfulla

 • Vi ser allas lika värde.
 • Vi bemöter varandra och andra på ett öppet och sympatiskt sätt.
 • Vi vill känna tillit och trygghet, och pratar med (inte om) våra kollegor.
 • Vi underlättar samspel och förståelsen för varandra genom att tydliggöra roller, förväntningar och arbetssätt.

Lyhörda

 • Vi vill vara i framkant och ligga steget före.
 • Vi har koll på vad som händer i omvärlden och hur det påverkar oss.
 • Vi har kundfokus, är tillgängliga och serviceinriktade.
 • Vi bryr oss om och följer upp hur vi uppfattas av våra invånare, besökare, företagare och kollegor.
 • Vi är goda lyssnare som vill förstå och vi är bra på att ge och ta emot återkoppling. ​