Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra snöskoter i plant- eller ungskog om det finns risk för skada på skogen. På planterad skogsmark får man inte köra om träden sticker upp mindre än 2 meter över snön. Det är inte heller tillåtet att köra över jordbruksmark om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på marken.

Förutom Terrängkörningslagen, finns det skoterregleringsområden. Inom dessa är det endast tillåtet att köra på markerade skoterleder, om inte undantag finns. Det är alltid föraren som är skyldig att ta reda på var regleringsområdena finns.

Om körning görs utan markägarens tillstånd kan det enligt brottsbalken också vara fråga om olovlig körning med motorfordon på annans mark eller fråga om skadegörelse. När en gärning medför ett strängare straff enligt brottsbalken än enligt terrängkörningslagen, ska det i första hand utdömas straff enligt brottsbalken för ”tagande av olovlig väg” eller ”skadegörelse”.

För att få köra snöskoter i Sverige krävs att du är 16 år och har antingen ett förarbevis för snöskoter, utfärdat efter 1/10 2009 eller ett förarbevis för terrängskoter som är utfärdat före 1/10 2009. 

Du får även köra snöskoter om du har ett traktorkort eller körkort som är utfärdat första gången före 1/1 2000.

Regeringen utreder terrängkörningslagen

Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på hur terrängkörningslagstiftning bör moderniseras och hur terrängkörningen i Sverige kan bli hållbar. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 29 november 2019. Mer information.