Projekt matavfallsinsamling startade år 2018.

Åre kommun startade år 2018 ett projekt där matavfall har samlats in från verksamheter som hotell, restauranger, caféer, förskolor, skolor, äldreboenden och livsmedelsbutiker. Insamlingen har avgränsats geografiskt längs E14, sträckan Duved-Mörsil. Det insamlade matavfallet har levererats till en biogasanläggning i Verdal, Norge (Ecopro AS.) Rötresten, biogödseln som blir kvar används som gödningsmedel till ängsmark för betande djur.

De 60-tal verksamheter som anslöt sig till projektet har lämnat matavfall regelbundet under projektet. Insamlat matavfall har vägts och antal tömda kärl har registrerats. Totalt har det samlats in cirka 181 ton matavfall från de verksamheter som har ingått i projektet, och cirka 3 254 kärltömningar har gjorts. Mest matavfall, cirka 100 ton har samlats in under verksamheternas högsäsong januari-april och december. Under maj månad började en minskning av andelen insamlad mängd matavfall att ses, vilket beror på att många verksamheter stänger eller började dra ner på sin verksamhet för att sedan öppna eller utöka verksamheten igen mot slutet av året.

Vad tyckte verksamheterna?

De verksamheter som deltog i projektet tyckte att det är viktigt att matavfallet sorteras ut och tas tillvara som en resurs. Flertalet av verksamheterna var intresserade av att fortsätta att sortera ut matavfall efter projektet om det insamlade matavfallet fortsätter att tas tillvara för bland annat biogasproduktion. Hämtning och utsortering av matavfallet har till största delen fungerat bra. En viss felsortering av avfall uppmärksammades vid tömning av kärlen, framförallt tomma plast- och pappersförpackningar, i några fall även tomglas. Vid dessa tillfällen tömdes kärlen som brännbart hushållsavfall.

Om samtliga verksamheter som bedriver någon form av livsmedelsverksamhet inom det avgränsade området skulle börja utsortera matavfall, skulle antalet anslutna verksamheter kunna fördubblas och den andel matavfall som skulle kunna samlas in öka till cirka 300 ton per år.

Hur stor påverkan hade projektet?

Naturvårdsverket anger att hushållen står för 80 procent av mängden matavfall som uppkommer och att varje hushåll genererar cirka 100 kilo matavfall per person och år. Antalet invånare i Åre kommun är cirka 11 000, vilket innebär att cirka 1 100 ton matavfall per år skulle kunna samlas in från kommunens invånare. Vid de plockanalyser som gjorts i Åre kommun av hushållens sopkärl har avfallsmängden som utgjorts av matavfall legat mellan 35-45 procent. Räknar man istället på plockanalysens procentandel matavfall per kärl kontra antal tömningar och år, blir mängden som skulle kunna samlas in från hushållen något mindre, cirka 770 ton per år. Läggs sedan det utsorterade matavfallet från verksamheterna till den mängd som skulle kunna samlas in från hushållens blir mängden matavfall som skulle kunna samlas in mellan 1 100–1 400 ton per år.

Projektet avslutades 2018-12-31 och matavfallsinsamlingen är sedan 2019-01-01 en permanent del i kommunens avfallshantering.

Under 2019 påbörjas utökningen av matavfallsinsamlingen från hushåll, verksamheter, större evengemang, och flerhushåll såsom bostadsrätts- och samfällighetsföreningar utmed sträckan Duved- Mörsil längs E14.

Från den 1 november 2020 utökas matavfallsinsamlingen så att den omfattar hela Åre kommun. Alla kan då ansluta till matavfallsinsamlingen som kommer ske samtidigt med insamlingen av det brännbara avfallet. Både matavfall och brännbart hushållsavfall lämnas behovsanpassat. Det innebär att du ställer fram kärlen när du önskar få dem tömda.