Åre kommun har under 2018 drivit ett projekt där matavfall har samlats in från verksamheter som hotell, restauranger, caféer, förskolor, skolor, äldreboenden och livsmedelsbutiker. Insamlingen har avgränsats geografiskt längs E-14, sträckan Duved-Mörsil. Det insamlade matavfallet har levererats till en biogasanläggning i Verdal, Norge (Ecopro AS.) Rötresten, biogödseln som blir kvar används som gödningsmedel och återförs till åkermarken.

De 60-tal verksamheter som anslöt sig till projektet har lämnat matavfall regelbundet under projektet. Insamlat matavfall har vägts och antal tömda kärl har registrerats. Totalt har det samlats in ca 181 ton matavfall från de verksamheter som har ingått i projektet, och cirka 3 254 kärltömningar har gjorts. Mest matavfall, ca 100 ton har samlats in under verksamheternas högsäsong januari-april och dec. Under maj månad började en minskning av andelen insamlad mängd matavfall att ses, vilket beror på att många verksamheter stänger eller började dra ner på sin verksamhet för att sedan öppna eller utöka verksamheten igen mot slutet av året.

Vad tycker verksamheterna?

De verksamheter som har deltagit i projektet tycker att det är viktigt att matavfallet sorteras ut och tas tillvara som en resurs. Flertalet verksamheterna har också angett att de är intresserade av att fortsätta att sortera ut matavfall efter projektet om det insamlade matavfallet fortsätter att tas tillvara för bland annat biogasproduktion. Hämtning och utsortering av matavfallet har till största delen fungerat bra. En viss felsortering av avfall har uppmärksammats vid tömning av kärlen, framförallt tomma plast- och pappersförpackningar, i några fall även tomglas. Vid dessa tillfällen har kärlen tömts som hushållssopor.

Om samtliga verksamheter som bedriver någon form av livsmedelsverksamhet inom det avgränsade området skulle börja utsortera matavfall, skulle antalet verksamheter kunna fördubblas och den andel matavfall som skulle kunna samlas in öka till ca 300–350 ton/år.

Hur stor påverkan hade projektet?

Naturvårdsverket anger att hushållen står för 80% av mängden matavfall som uppkommer och att varje hushåll genererar 100 kg matavfall/person och år. Antalet invånare i Åre kommun är ca 11 000, vilket innebär att ca 1 100 ton matavfall/år skulle kunna samlas in från hushållen. Vid de plockanalyser som gjorts i Åre kommun av hushållens sopkärl har avfallsmängden som utgjorts av matavfall legat mellan 30-45 %. Räknar man istället på plockanalysens procentandel matavfall per kärl kontra antal tömningar och år, blir mängden som skulle kunna samlas in från hushållen något mindre, ca 770 ton/år vilket nog är en mer realistisk siffra att förhålla sig till. Läggs sedan det utsorterade matavfallet från verksamheterna till den mängd som skulle kunna samlas in från hushållens blir mängden matavfall som skulle kunna samlas in mellan 1 100–1 400 ton per år.

Projektet avslutades 2018-12-31 och matavfallsinsamlingen är sedan 2019-01-01 en permanent del i kommunens avfallshantering.

Vad händer längre fram?

Under 2019 påbörjas utökningen av matavfallsinsamlingen med Etapp 1 sträckan Duved- Mörsil längs E:14. Insamlingen omfattar enskilda hushåll, verksamheter, större event, och flerhushåll som bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.

För 2020 är målet att utöka insamlingen i ytterligare 4 etapper områdesvis inom kommunen. Information om hur detta går till kommer att läggas ut på kommunens informationskanaler när det är dags att påbörja utsorteringen etapp- och områdesvis.