Att anlägga en gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset strax öster om Åre är något som har diskuterats i många år. Nu ser det äntligen ut att bli verklighet och planen är att den nya gång- och cykelvägen ska stå klar under 2022.

Sträckan mellan Vik och Frönäset är cirka 1,5 kilometer lång och utgör idag en flaskhals som skapar problem för såväl bilister som cyklister och gående. Det är ett smalt vägavsnitt där allt fler personer rör sig. Längs sträckan passerar även mycket tung trafik på E14 och i dagsläget finns det ingen avsedd plats för personer som går eller cyklar.

Svårigheterna med att få till en gång- och cykelväg längs sträckan beror framför allt på att E14 måste förändras på delar av sträckan. Det är en trång passage som ligger mellan bergsvägg och järnväg. Detta försvårar dels byggprocessen då det kommer krävas stora försiktighetsåtgärder men också kostsamma insatser så som exempelvis sprängningar, schaktning och stödmurar.

Finansieringen för projektet är nu säkrad genom att Åre kommun tillsammans med Trafikverket, Region Jämtland Härjedalen samt Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland bidragit till finansieringen för den planerade gång- och cykelvägen.

Status juni 2021

Byggstarten för den planerade gång- och cykelvägen Åre dröjer. När upphandling avslutades i slutet på maj 2021 var inkomna anbud betydlig högre än budget i Trafikverkets kalkyler. Upphandlingen planeras nu att göras om under andra halvan av 2021. Planen är fortfarande att den nya gång- och cykelvägen ska stå klar under 2022.

Läs mer: