Under 2020 påbörjades arbetet med en visionsprocess som ska leda till att fylla Åre kommuns vision med mening och innehåll. Tillsammans med medborgarna vill vi tydliggöra riktningen och gemensamt skapa en visionsberättelse som samlar flera olika perspektiv och tankar om vad visionen betyder och innebär. På den här sidan kan du läsa mer om bakgrunden till visionsprocessen och hur den ser ut.

2017 antog kommunfullmäktige den nuvarande visionen för Åre kommun som lyder "Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö". En kommunövergripande vision pekar ut riktningen för kommunens mål, styrning, ledning och verksamheternas arbete.

2018 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en bygdeutvecklingsberedning, vars uppgift är att ansvara för att fördjupa den demokratiska processen i Åre kommun, främja lokal utveckling, lokala demokratiformer, medborgardialoger och medborgarbudgetar.

Målet med beredningen är att med hjälp av medborgardialog arbeta fram en kommunövergripande visionsberättelse för vision 2050 med utgångspunkt i den befintliga visionen.

Så ser processen ut

Visionsprocessens olika steg.

(Klicka på bilden för att förstora den)

 1. Förstudie (hösten 2020)
  En förstudie genomförs i syfte att identifiera utmaningar och behov för att hitta lämpliga former av medborgardialogaktiviteter och innehåll.

 2. Medborgardialogaktiviteter (april - juni 2021)
  Genomförande av olika medborgardialogaktiviteter för att samla in idéer, tankar och synpunkter från medborgarna.

 3. Bearbetning av material (juni - september 2021)
  Materialet som samlats in under de olika medborgardialogaktiviteterna bearbetas och analyseras.

 4. Sammanställning av rapport och förslag på visionsberättelse (oktober - november 2021)
  Förslag på en visionsberättelse som baseras på medborgardialogerna tas fram och sammanställs i en rapport.

 5. Förankring i kommunens verksamheter och politiska nämnder (november 2021)
  Rapporten med förslaget på visionsberättelsen sprids inom Åre kommuns organisation för förankring och kännedom.

 6. Beslut (december 2021)
  På kommunfullmäktiges sammanträde i december 2021 tas beslut om en ny visionsberättelse för vision 2050. Visionsberättelsen kommer sedan att användas aktivt för att forma Åre kommuns arbete.