42 §
I kallelsen till fullmäktiges sammanträde samt i kungörelse och annonsering i pressen och på kommunens hemsida ska anges när allmänhetens frågestund äger rum.

  • Frågorna ska lämnas skriftligt senast tre (3) dagar före sammanträdet.
  • Frågan bör besvaras under kommande sammanträde eller senast vid nästkommande sammanträde om särskilda skäl föreligger.
  • Frågorna ska vara ställda till någon eller några förtroendevalda. Det ska vara frågor som kan besvaras, inte ett allmänt tyckande.

Sammanträdet ajourneras vid en utsatt tidpunkt om det finns några frågor att besvara. I protokollet redogörs för vilka frågor som ställts och vem som besvarat frågorna. Frågor besvaras endast om frågeställaren är närvarande. Någon debatt under frågestunden ska inte äga rum men frågeställaren ska ges möjlighet att uttrycka om denne är nöjd med svaret på sin fråga.