I Åre kommun vill vi ge våra medborgare och övriga intressenter bästa möjliga service och hålla en hög kvalitet i alla våra tjänster och uppdrag.

Vi behöver också vara flexibla och kunna anpassa våra verksamheter till nya kundbehov, omvärldsförändringar och den digitala utvecklingen. Därför arbetar vi kontinuerligt med att förbättra och utveckla våra arbetssätt, där fokus ligger på ökad kvalitet och kundnöjdhet.

I vårt kvalitets- och utvecklingsarbete använder vi oss av Lean som är en strategi för verksamhetsutveckling. Det ger oss en gemensam grund med en tydlig struktur och gemensamma verktyg och metoder. Det handlar om att ständigt jobba med att förbättra och utveckla våra arbetssätt med målet att arbeta mer effektivt med befintliga resurser, korta ledtiderna, öka kvaliteten och skapa ökat värde för dem vi är till för.

Lean handlar också om beteende och värderingar och i relation till detta beskriver vår värdegrund (respektfulla, lyhörda och professionella) det förhållningssätt vi vill ha till våra medborgare och till varandra. Det beskriver den arbetskultur vi vill ha i Åre kommun.
 
Det är viktigt att vi arbetar långsiktigt och systematiskt för en hållbar samhällsutveckling. Vi behöver ta hänsyn till att förutsättningarna ständigt förändras för våra verksamheter i en föränderlig omvärld där både behov och krav på rätt service i rätt tid och på rätt sätt hela tiden ökar. Genom att bättre utnyttja de möjligheter som digitaliseringen ger kan vi både förenkla för våra medborgare och samtidigt frigöra tid för våra medarbetare. Tid som de istället kan lägga på andra mer värdeskapande arbetsuppgifter.
 
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs i kommunens utvecklingsarbete. De har bäst kunskap om våra verksamheter och om våra kunders behov. Genom deras kompetens, förmåga och vilja att förbättra kan vi utveckla vår service till alla de som bor, verkar och vistas i Åre kommun.