Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Åre kommun

Åre kommun föreskriver följande med stöd av 1§ förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

pdf Allmänna lokala ordningsföreskrifter (138 KB)

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Åre kommun skall upprätthållas.

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: Pistade nedfarter och liftgator, iordningsställda cykelleder, Åre sjö vintertid, Tossön (Svensta 1:4, 1:5 m.fl.) i Järpen, områden med detaljplan, elljusspår och de motionsspår som är belägna i direkt anslutning till områden med detaljplan.

4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 13 § andra stycket, bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. Ansvarig ska göra vad som krävs för att allmänna vägar inte blockeras för gångtrafikanter och fordonstrafik.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete förhindras.
 
Byggmaterial får inte placeras på offentlig platsmark utan skriftligt tillstånd från Åre kommun. Eventuella skador på marken skall återställas.

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Fyllnads- och schaktmassor får inte placeras på offentlig platsmark utan skriftligt tillstånd från Åre kommun. Eventuella skador på marken skall återställas. 

7 § Arbete på offentliga platser som orsakar störande buller för personer, t ex stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd mellan kl 21.00 och kl 07.00.

8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container eller återvinningsbehållare som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern eller återvinningsbehållaren med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Uppställning av containrar och återvinningsbehållare får inte ske på offentlig platsmark utan skriftligt tillstånd från Åre kommun. Eventuella skador på marken skall återställas.

9 § Ej bygglovspliktiga markiser, flaggor, flaggspel, banderoller och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2.30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4.50 meter. Sådana anordningar får inte sättas upp så att de skymmer trafik eller trafikskyltar. .

För trottoarpratare ska särskilt tillstånd sökas hos polismyndigheten efter samråd med tekniska avdelningen.

10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

12 § Alkoholhaltiga drycker överstigande 2,25 volymprocent får inte förtäras, annat än i samband med och inom områden som omfattas av tillåten utskänkning av sådana drycker, på skolgårdar, parklekar, lekparker på offentlig plats eller inom följande områden: Bror Nords Park, Sjötorget, området kring Strandvägen, Skansområdet samt grönområdet mellan kommunhuset – Norra vägen – E 14 –  Stationsvägen i Järpen samt Kallströmsväg i väster – Frönäsudden i öster – Åre strand i söder och Fjällgården i norr i Åre samhälle.

13 § Ambulerande försäljning får inte ske i Åre by inom ett område begränsat av Mörviken 1:105 väster (Berners) –bron till Åre strand i öster – E14 i norr – Järnvägsstationen i söder, förutom vid evenemang då plats upplåtes enligt fastställd taxa och polismyndighetens tillstånd.

För ambulerande försäljning på följande platser krävs polismyndighetens tillstånd: Strandvägen och Norra vägen i Järpen och Årevägen (öster om Stationsvägen) samt Stationsvägen i Åre samhälle.

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning samt demonstration av varor som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.

14 § Camping får inte ske: på Tossön (Svensta 1:4, 1:5 m fl fastigheter), Järpen.

Camping inom områden som utgör eller jämställs med offentlig plats får endast ske på för ändamålet särskilt anvisade platser

15 § Hundens ägare, den som tagit hand om en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller för alla hundar med undantag endast för ledarhund för synskadad person, polishund i tjänst samt certifierad service- och signalhund iförd tjänstetäcken.

16 § Hundar ska hållas kopplas inom offentlig plats enligt 2 – 3 §§. När en hund vistas okopplad på icke offentlig plats ska den vara märkt med halsband eller ID-märkt på annat sätt så att ägaren kan identifieras. Hundar får inte vistas på begravningsplatser.

17 § Föroreningar efter hundar på offentlig plats skall plockas upp av den som ansvarar för djurets tillsyn.

18 § Katter skall vara försedda med halsband eller vara ID-märkt på annat sätt så att ägaren kan identifieras när de vistas utomhus inom områden med detaljplan.

19 § Ridning får inte ske i elljusspår och inte heller i de motionsspår som är belägna i anslutning till områden med detaljplan. Körning med skoter är förbjudet i anlagda skidspår med undantag för spårpreparering.

20 § Inom följande områden skall föroreningar efter hästar plockas upp av den som ansvarar för djurets tillsyn: gatumark, gångbanor och på de vägar som är belägna i anslutning till områden med detaljplan.

21 § Allmänheten får uppehålla sig i pistade nedfarter, liftgator och iordningställda cykelleder endast under de öppettider som gäller för allmän åkning.

22 § Moped- och cykelåkning liksom skid- och kälkåkning är förbjuden på kyrkogårdar.

23 § Pyrotekniska varor får inte användas inom detaljplanelagt område utan tillstånd av polismyndigheten.

24 § Eld-, kolsyre-, luft- och fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 kap 1 § 2 stycket vapenlagen får inte användas på offentlig eller därmed jämställd plats utan tillstånd av polismyndigheten.

25 § Upplåtelse av offentlig plats sker enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

26 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 -12 §§, 13 § första och andra styckena eller 14-24 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.


Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön meddelade av kommunfullmäktige 2010-01-13 §6 för Åre kommun, med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddmeddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

pdf Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö (92 KB)

pdf Bilagor (2.83 MB)