Åre kommun tar hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. Ledningsnätet är inte dimensionerat för stora fettutsläpp vilket medför att vi har stora problem med igensättning av ledningar på grund av fettutsläpp från bland annat restauranger.

När avloppsvattnet kyls ner i ledningsnätet stelnar fettet och fastnar på rörväggarna i avloppsledningarna och täpper så småningom igen rören. Fettet orsakar avloppsstopp och luktproblem och kan leda till översvämning av avloppsvatten i källarutrymmen och utsläpp av orenat avloppsvatten till vattendrag. Avloppsstoppen kan medföra stora kostnader för renspolning och ersättning till drabbade fastigheter. De som hanterar fett och matolja dagligen i sin verksamhet bör känna till detta då de kan bli skadeståndsskyldiga vid felaktig hantering som orsakar dessa stopp.

Följande verksamheter måste ha fettavskiljare:

 • Bageri   
 • Hamburgerbar 
 • Konditori
 • Café  
 • Mottagningskök  
 • Storkök
 • Catering  
 • Personalmatsal   
 • Rökeri
 • Charketuriindustri 
 • Pizzeria  
 • Gatukök
 • Friteringsanläggningar  
 • Restaurang   
 • Livsmedelsbutik 
 • Salladsbar   

Lagar och regler

För fastighetsägare vars avloppsinstallation är eller avses bli kopplad till kommunens allmänna avloppsanläggning gäller Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA.

Kommunen är inte skyldiga att ta emot spillvatten som avviker från hushållsspillvatten. Spillvatten som innehåller mer än 50 mg fett per liter anses avvika från hushållsspillvatten.

Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren är huvudansvarig och skyldig att informera Tekniska kontoret på Åre kommun om alla åtgärder eller verksamheter inom fastigheten som kan skada ledningsnätet eller påverka reningsprocessen negativt i avloppsreningsverket.

Tekniska avdelningen kan som huvudman för vatten- och avloppsledningsnätet begränsa fastighetsägarens möjlighet att använda den allmänna avloppsanläggningen om det är nödvändigt för att förebygga skador på ledningsnätet eller reningsverk.

Installation av fettavskiljare

Installera typgodkänd och funktionstestad fettavskiljare. Information om typgodkända fettavskiljare finns hos SITAC, Svensk Byggodkännande http://www.sitac.se/
I samband med installation upprättas lämpligen tömningsavtal med entreprenör.

Dimensionering av fettavskiljaren bestäms enligt följande:
Antalet sittplatser i lokalen multiplicerat med 3 (antal sittningar) ger antalet portioner som beräknas serveras per dag,.

Placering

Fettavskiljare skall vara lätt tillgänglig för tömning. Lock och manlucka får inte vara övertäckt. Fastighetsinnehavaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll. Vid hämtning vintertid skall vägen snöröjas och hållas halkfri. Avstånd mellan uppställningsplats för tömningsbil och fettavskiljaren får inte överstiga 25 meter om inte särskilda skäl föreligger.