VA-verksamheten arbetar aktivt med att minska mängden dagvatten i spillvattennätet. Ledningsnät och pumpstationer är inte dimensionerade för att omhänderta stora flöden av så kallat ovidkommande vatten.

En källa till dagvatten i spillvattennätet är bland annat fastigheters stuprör och dränering som felaktigt blivit kopplat till spillvattenförande ledning. Enligt Åre kommuns allmänna bestämmelser, ABVA, får sådan inkoppling inte ske utan särskilt tillstånd. Under hösten kommer en inventering av fastigheters dagvattenanordningar att utföras.