Bild: Så

Samråd om förslag av detaljplan för verksamheter, drivmedelsförsäljning, restaurang, tillfällig vistelse och bostäder på fastigheterna Så 2:11, 2:91 och 8:4 i Så.

Planområdets areal är cirka 5,9 hektar. Detaljplanen omfattar del av fastigheten Så 2:11 och fastigheterna Så 8:4 och 2:91.
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter, drivmedelsförsäljning, restaurang, tillfällig vistelse och bostäder. Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen för Åre kommun (2017). Planens genomförande har antagits kunna medföra betydande miljöpåverkan, så en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. Efter de åtgärder som kravställs i plan ger planen mindre påverkan än nollalternativet. Detaljplanen upprättas med standardförfarande.

Planen är ute på samråd mellan 2019-01-30 till och med 2019-02-24.

Samrådshandlingar

Följebrev

pdf Plankarta (571 KB)

pdf Planbeskrivning (1.11 MB)

pdf Illustrationskarta (752 KB)

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (270 KB)

Utredningar

pdf MKB 2018-12-17 (2.75 MB)

pdf MKB Lokaliseringsprövning (101 KB)

pdf MKB Lokaliseringsprövning bilaga 1, initial bedömning av urval (11.80 MB)

pdf MKB Lokaliseringsprövning bilaga 2, bedömningstabell (105 KB)

pdf MKB Avgränsning (132 KB)

pdf MKB Avgränsning samrådssvar från LST (124 KB)

pdf MKB Avgränsning bilaga 1 karta (664 KB)

pdf MKB Avgränsning bilaga 2, undersökning om betydande miljöpåverkan (270 KB)

pdf Dagvatten 2018-12-14 (1.62 MB)

pdf Geoteknisk MUR 2018-11-14 (1.65 MB)

pdf Geoteknisk PM 2018-11-14 (1.26 MB)

pdf Risk farligt gods 2018-11-09 (1.53 MB)

pdf Trafik 2018-11-28 (565 KB)

pdf Trafikbuller 2018-11-23 (2.74 MB)

 

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.