Samråd av förslag till ändring av detaljplan för fiskodling på fastigheten Västgård 1:1 (avser Västgård 1:29)

Syftet med ändringen av detaljplanen är att justera planbestämmelsen e1, för att möjliggöra för utbyggnad av anläggningen fullt ut enligt dagens odlingsteknik. Den gällande detaljplanen syftar till att skapa utrymme för landbaserad fiskodling för röding med en kapacitet på 1200 ton i initialskedet och fullt utbyggt 4000 ton/år.

Gällande miljötillstånd avses följas och inga övriga planbestämmelser kommer ändras. Planändringen bedöms inte strida mot gällande detaljplanens syfte, utan snarare möjliggöra detta.

Detaljplanen är ute på samråd från 2022-04-25 till 2022-05-16

Handlingar:

pdf Plankarta (3.85 MB)  
pdf Planbeskrivning (33.45 MB)  
pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (220 KB)