Ändring av detaljplan för fiskodling på fastigheten Västgård 1:1 (avser Västgård 1:29)

Syftet med ändringen av detaljplanen är att justera planbestämmelsen e1, för att möjliggöra för utbyggnad av anläggningen fullt ut enligt dagens odlingsteknik. Den gällande detaljplanen syftar till att skapa utrymme för landbaserad fiskodling för röding med en kapacitet på 1200 ton i initialskedet och fullt utbyggt 4000 ton/år.

Gällande miljötillstånd avses följas och inga övriga planbestämmelser kommer ändras. Planändringen bedöms inte strida mot gällande detaljplanens syfte, utan snarare möjliggöra detta.

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-15 att anta planförslaget. 
Detaljplanen vinner laga kraft 2022-10-08 om beslutet inte överklagas.

 

Antagandehandlingar:
pdf Plankarta (274 KB)  
pdf Planbeskrivning (5.59 MB)  
pdf Granskningsutlåtande (144 KB)

Granskningshandlingar:

pdf Plankarta (4.21 MB)  
pdf Planbeskrivning (33.45 MB)  
pdf Samrådsredogörelse (139 KB)  

Grundkarta och fastighetsförteckning lämnas ut på begäran

Samrådshandlingar:

pdf Plankarta (3.85 MB)  
pdf Planbeskrivning (33.45 MB)  
pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (220 KB)