Detaljplanen har tagits fram för att göra en ändring av detaljplan för Bydalens reningsverk. Syftet med ändringen av detaljplanen är att justera planbestämmelsen f1, för att ta bort kravet på fasadmaterial i trä. I samband med ändringen kommer även delar av detaljplanen att upphävas.

Detaljplanen var på samråd mellan 28 juni och 19 juli. 

Detaljplanen uppförs med förenklat förfarande 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-09-09  att anta förslaget till ändring av detaljplan samt att upphäva delar av detaljplaneområdet.

Detaljplanen vann laga kraft 2021-10-05

Antagandehandlingar

pdf Samrådsredogörelse (175 KB)

pdf Planbeskrivning antagande (463 KB)

pdf Plankarta antagande (185 KB)

 

Samrådshandlingar

pdf Följebrev  (196 KB)

pdf Planbeskrivning  (606 KB)

pdf Plankarta  (259 KB)

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan  (192 KB)

pdf Blankett  (172 KB)