Detaljplan för aktivitetshall, skola samt bostäder, Undersåker

Samråd av förslag till detaljplan för aktivitetshall, skola samt bostäder på Stamgärde 3:210 m.fl. i Undersåker 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en aktivitetshall, utökade lokaler för Stamgärde skola samt ytterligare bostadshus i områdets nordöstra del.
Planområdet är beläget norr och öster om nuvarande Stamgärde skola och avgränsas i söder och öster av Byvägen respektive Älgstigen.


Primärt syftar planen till att tillgodose ett stort behov av en aktivitetshall i Undersåker. Nuvarande hall är i alla avseenden otillräcklig, och en ny hall i standardstorlek innebär möjlighet att utöva en mängd aktiviteter året runt.


Då Undersåker befinner sig i en expansiv fas behöver Stamgärde skolas kapacitet säkras inför framtida befolkningsökning. Detta görs genom att utöka både befintlig byggrätt inom redan planlagt område, och genom att möjliggöra ytterligare lokaler mellan nuvarande skola och E14


För att effektivt utnyttja områdets potential, och för att sträva efter att uppnå Åre kommuns planeringsstrategier om att skapa en attraktiv flerkärnighet och stärka befintliga bygder, skapas också möjlighet att bygga ett antal bostäder inom planområdet.

Planen är ute på samråd från 2021-05-04 till och med 2021-05-25.

Samrådshandlingar (2021-05-04 - 2021-05-25)

pdf Plankarta (358 KB)

pdf Planbeskrivning (1.44 MB)

pdf Undersökning betydande miljöpåverkan (157 KB)

pdf Följebrev (138 KB)

Utredningar och bilagor

  pdf Riskutredning farligt gods E14 (695 KB)

  pdf PM geoteknisk utredning (729 KB)

  pdf MUR geoteknisk utredning (1.37 MB)

 

Grundkarta samt fastighetsförteckning ges ut på begäran