Detaljplanens syfte är att inom planområdet (beläget i Offne vid stranden av Storsjön), etablera turistnäringen i kommunens östra delar (västra Storsjöbygden) genom att bygga en sjönära turistanläggning med fritidsbostäder, uthyrningsstugor, båthamn, stigar mm. Planförslaget bedöms inte strida mot Översiktsplan för Åre kommun (1991 eller 2017) Detaljplanen upprättas med standardförfarande.

Laga krafthandlingar

pdf Planbeskrivning (1.13 MB)

pdf Plankarta (blad 1) (793 KB)

pdf Plankarta (blad 2) (986 KB)

pdf Illustration (blad 1) (506 KB)

pdf Illustration (blad 2) (1.69 MB)

Antagandehandlingar

pdf Granskningsutlåtande (189 KB)

pdf Plankarta del 1 (804 KB)

pdf Plankarta del 2 (996 KB)

pdf Illustrationskarta del 1 (511 KB)

pdf Illustrationskarta del 2 (1.69 MB)

pdf Planbeskrivning (1.13 MB)

Granskning 2018-01-23 till och med 2018-02-07

pdf Följebrev (297 KB)

pdf Plankarta del 1 (852 KB)

pdf Plankarta del 2 (963 KB)

pdf Illustrationskarta del 1 (721 KB)

pdf Illustrationskarta del 2 (1.68 MB)

pdf Planbeskrivning (1.13 MB)

pdf Samrådsredogörelse
(370 KB)

Kompletterande utredningar

pdf Kompletterande VA-utredning (211 KB)

pdf Kompletterande naturvärdesinventering (3.22 MB)

pdf Utlåtande fornlämningar (2.35 MB)

Samråd

pdf Följebrev (294 KB)

pdf Plankarta del 1 (822 KB)

pdf Plankarta del 2 (930 KB)

pdf Illustrationskarta del 1 (678 KB)

pdf Illustrationskarta del 2 (1.64 MB)

pdf Planbeskrivning (1.15 MB)

pdf Behovsbedömning (207 KB)

pdf Programsamrådsredogörelse (105 KB)

Planprogram

pdf Följebrev  (71 KB)

pdf Planprogram 150323 (685 KB)

Utredningar

pdf VA-Utredning (2.32 MB)

pdf PM sysselsättningseffekter (102 KB)

pdf Fågelinventering 2006 (250 KB)

pdf Naturvärdesinventering 2005 del 1 (423 KB)

pdf Naturvärdesinventering 2005 del 2 (329 KB)

pdf Naturvärdesinventering 2005 del 3 (712 KB)