Bostäder Sågen

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett flerbostadshus i form av ett seniorboende vid Åresjöns strand. Bebyggelsen ligger exponerat i landskapet varför höga krav ställs på byggnadernas utformning som ska förhålla sig till den intilliggande traditionella bebyggelsen.

Syftet är även att säkerställa en fri passage med en strandpromenad längs med strandkanten för allmänhetens tillgänglighet till Åresjön. Planförslaget bedöms inte strida mot Åres kommuntäckande översiktsplan (2017). Detaljplanen upprättas med standardförfarande.

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-29 och har sedan blivit överklagad till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet om att anta detaljplanen 2019-12-17.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-25 att avsluta planarbetet.

Antagande

pdf Plankarta (370 KB)

pdf Planbeskrivning (2.93 MB)

pdf Granskningsutlåtande GDPR (800 KB)

Granskning

Granskning 2018-09-19 till och med 2018-10-03

pdf Underrättelse (146 KB)

pdf Plankarta (289 KB)

pdf Illustrationskarta (354 KB)

pdf Planbeskrivning (2.71 MB)

pdf Samrådsredogörelse GDPR (538 KB)

Utredningar

pdf Bullerutredning (425 KB)

pdf Riskutredning (580 KB)

Samråd

Samråd 2018-04-05 till 2018-04-26

pdf Följebrev (140 KB)

pdf Plankarta (287 KB)

pdf Illustrationskarta (77 KB)

pdf Planbeskrivning (990 KB)

pdf Behovsbedömning (493 KB)

Utredningar

pdf Riskutredning (696 KB)

pdf Bullerutredning (405 KB)

pdf Dagvattenutredning (1.32 MB)

pdf Geoteknik MUR (1.47 MB)

pdf Geoteknik PM (767 KB)

pdf Miljöteknisk markundersökning (404 KB)

Grundkarta och fastighetsförteckning ges ut på begäran.