Förslag till detaljplan på fastigheterna Björnänge 2:98, Björnänge 2:99 och Björnänge 2:100 i den så kallade Sadelbyn i västra delen av Sadeln.

Området är sedan tidigare planlagt, den nya detaljplanens syfte är att anpassa byggrätterna för att möjliggöra att samma typ av hus som byggts i den norra delen av området ska kunna byggas även på den södra delen. Förändringen av byggrätterna ska möjliggöra en bättre terränganpassning och medge en bättre helhetsgestaltning av området.

Planen antogs av samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-27.

Antagandehandlingar 

pdf Granskningsutlåtande Sadelbyn etapp 5 6 antagande (145 KB)

pdf Plankarta Sadelbyn etapp 5 6 antagande (481 KB)

pdf Illustration Sadelbyn etapp 5 6 antagande (655 KB)

pdf Planbeskrivning Sadelbyn etapp 5 6 antagande (500 KB)

Granskningshandlingar

Granskning pågick från 2019-05-16 till och med 2019-06-03.

pdf Plankarta (354 KB)

pdf Illustrationskarta (840 KB)

pdf Planbeskrivning (505 KB)

pdf Utredning betydande miljöpåverkan REV 190307 (202 KB)

pdf Samrådsredogörelse (207 KB)

pdf Följebrev (206 KB)

Samrådshandlingar

Samråd pågick från 2019-02-19 till och med 2019-03-13.

pdf Plankarta (350 KB)

pdf Illustrationskarta (839 KB)

pdf Planbeskrivning (498 KB)

pdf Undersökning om betydande miljöpåverkan (223 KB)

pdf Följebrev (204 KB)

Utredningar

pdf PM Geoteknik 2018-11-23 (481 KB)

pdf PM Dagvatten 2019-01-28 (2.00 MB)

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.