Planillustration


Detaljplanen syftar till att tillskapa bostadstomter i Ottsjö. Samtidigt justeras användning på fyra befintliga tomter och en liten del av en äldre detaljplan upphävs. 

Detaljplanen har antagits av samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-15 och vann laga kraft 2023-01-03

pdf Granskningsutlåtande (232 KB)

pdf Plankarta (564 KB)

pdf Illustrationskarta (821 KB)

pdf Planbeskrivning (968 KB)

pdf Karta fastighetskonsekvenser (626 KB)

Granskningshandling (tom 2022-07-07)

Utredningar och bilagor finns längst ner på sidan

pdf Underrättelse (106 KB)

pdf Plan och genomförandebeskrivning (2.85 MB)

pdf Karta fastighetskonsekvenser (626 KB)

pdf Plankarta (563 KB)

pdf Illustrationskarta (821 KB)

pdf Samrådsredogörelse (3.10 MB)

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.

 

Samrådshandling (tom 2020-08-14)

Utredningar och bilagor finns längst ner på sidan

pdf Följebrev (58 KB)

pdf Plan- och genomförandebeskrivning (820 KB)

pdf Plankarta (490 KB)

pdf Illustrationskarta (774 KB)

 

Utredningar och underlag

pdf Dagvattenutredning (12.02 MB)  rev 2022-04-12

pdf Ottsjö 1 163 MUR Geo (2.32 MB)  rev 2022-03-28

pdf Ottsjö 1 163 PM geo (412 KB)  rev 2022-03-28

pdf VA utredning (827 KB)

pdf Rapport naturvärdesinventering (3.71 MB)

pdf PM Utredning av bevarandestatus skyddade växter (4.04 MB)