Planillustration


Detaljplanen syftar till att tillskapa bostadstomter i Ottsjö. Samtidigt justeras användning på fyra befintliga tomter och en liten del av en äldre detaljplan upphävs.

Samrådshandling (tom 2020-08-14)

Utredningar och bilagor finns längst ner på sidan

pdf Följebrev (58 KB)

pdf Plan- och genomförandebeskrivning (820 KB)

pdf Plankarta (490 KB)

pdf Illustrationskarta (774 KB)

 

Utredningar och underlag

pdf Undersökning betydande miljöpåverkan (104 KB)

pdf Dagvattenutredning (11.96 MB)

pdf Ottsjö 1 163 PM geo (441 KB)

pdf Ottsjö 1 163 MUR Geo (1.91 MB)

pdf Grundkarta (439 KB)