Planens syfte är att möjliggöra för flerbostadshus i östra delen av Tegefjäll. Planen möjliggör för bostadsbebyggelse i form av mindre flerbostadshus uppförda i två våningar mellan väg 638 och Mittbanan.

 

Samrådshandlingar

Samråd pågick mellan 2018-05-30 och 2018-06-22

pdf Följebrev (295 KB)

pdf Planbeskrivning (2.11 MB)

pdf Plankarta (370 KB)

pdf Illustrationskarta (1.97 MB)