Samråd av förslag till detaljplan för bostäder på fastigheten Lund 1:17 m. fl, Åre by.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra förtätning av bostäder i Åre by. Fastigheten Lund 1:17 omfattas idag av detaljplan med hårt styrd utformning av byggrätt som inte längre ses som önskvärd. Syftet med planen är därför också att möjliggöra för en flexiblare utformning som passar bättre in i området gestaltning. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för en ny gång- och cykelväg längs Kallströmsväg.

Planen är ute på samråd från 2023-08-15 till och med 2023-09-08.

Samrådshandlingar

pdf Planbeskrivning (1.86 MB)

pdf Plankarta (454 KB)

pdf Illustration (273 KB)

pdf Följebrev (164 KB)

Utredningar och bilagor

pdf Bullerutredning (5.81 MB)

pdf Dagvattenutredning (2.19 MB)

pdf Geoteknisk utredning (1.60 MB)

pdf Risk farligt gods (732 KB)

pdf Trafikutredning (4.87 MB)

pdf Utredning av avrinningsförhållanden, slamströmmar, sedimenttransport och skred i Bräckebäcken (23.43 MB)

pdf Översiktlig bullerkartering (28.58 MB)

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.