Illustration detaljplan

Samråd av förslag till detaljplan för logistikplats på fastigheten Lien 4:1 m.fl. i Åre.

Planens syfte är att skapa möjlighet att anlägga en logistikplats för det alpina skidområdets drift. Den nya logistikplatsen är tänkt att ersätta de befintliga anläggningarna i kabinbanans dalstation och i Rödkullen centrum. Anläggningen är bland annat tänkt att inrymma verkstad, pistmaskinsgarage, tvätthall, carport och kontor.

Planen är ute på samråd från 2022-04-29 till och med 2022-05-23.

Samrådshandlingar (2022-04-29 - 2022-04-23)

pdf Plankarta (420 KB)

pdf Illustrationskarta (371 KB)

pdf Planbeskrivning (760 KB)

pdf Följebrev (131 KB)

Miljöbedömning

pdf Miljökonsekvensbeskrivning 2022-04-25 (2.40 MB)

pdf Lokaliseringsprövning 2022-02-23 (4.94 MB)

Utredningar och bilagor

pdf Dagvattenutredning 2021-07-09 (2.32 MB)

pdf PM Geoteknik - Fördjupad stabilitetsutredning 2021-05-11 (2.76 MB)

pdf Bilagor geoteknisk utredning (7.56 MB)

Övergripande utredningar för Rödkullen

pdf Naturvärdesinventering Rödkullen 2020-12-11 (10.60 MB)

pdf Kärlväxtinventering 2020-11-10 (5.78 MB)

pdf Sammanställning av fågelinventeringar Rödkullen 2020-11-10 (10.79 MB)

pdf Landskapsanalys Rödkullen 2021-04-01 (7.55 MB)

pdf Stabilitets och avrinningsförhållanden i Rödkullen 2017-11-30 (39.38 MB)

pdf Översiktlig geoteknisk undersökning Rödkullen 2012-09-28 (5.17 MB)

Fastighetsförteckning och grundkarta lämnas ut på begäran.