Detaljplan för bostäder på fastigheterna Hammarnäs 7:11, 7:13, 7:35, 7:138 och 7:139 mfl. Åre kommun. 

Planens syfte är att möjliggöra att arrendetomterna på Hammarnäs 7:11, Kronoparken, kan avstyckas till egna fastigheter. Samtliga arrendetomter är bebyggda. Syftet är även att göra det möjligt med tillbyggnation av bebyggelsen. Byggrätten är relativt låg sett utifrån de nya fastigheternas storlek. Syftet med detta är att bibehålla den öppna strukturen i området. Det är viktigt att nybyggnation i området anpassas väl till terrängförutsättningarna och att markingreppen i möjligaste mån därmed begränsas.

Laga kraft

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2019-06-27 och den vann laga kraft 2019-07-21.

Antagandehandlingar

pdf Granskningsutlåtande (328 KB)

pdf Plankarta Kronoparken antagande (1.57 MB)

pdf Illustrationskarta Kronoparken antagande (1.60 MB)

pdf Planbeskrivning Kronoparken antagande (4.08 MB)

Granskningshandlingar, granskning pågår till och med 2019-06-03

pdf Underrättelse (200 KB)

pdf Samrådsredogörelse (243 KB)

pdf Plankarta Granskning (1.57 MB)

pdf Illustrationskarta Granskning (1.60 MB)

pdf Planbeskrivning granskning (4.14 MB)

Samrådshandlingar, samråd pågår till och med 2019-03-25

pdf Följebrev (200 KB)

pdf Planbeskrivning (4.05 MB)

pdf Plankarta (1.19 MB)

pdf Illustrationskarta (1.18 MB)

pdf Behovsbedömning (215 KB)

Utredningar

pdf Naturvärdesinventering (2.19 MB)

pdf Geoteknisk utredning (2.10 MB)