Syftet med planläggningen är att skapa möjligheter att bygga bostäder i form av kedjehus i centrala Undersåker. Förslaget är väl förenligt med Översiktsplan för Åre kommun (2017). Detaljplanen upprättas med standardförfarande.

 

Samråd

2018-05-21 till och med 2018-06-11 

pdf Följebrev (58 KB)  

pdf Plankarta (202 KB)

pdf Illustrationskarta (470 KB)

pdf Planbeskrivning (503 KB)  

pdf Behovsbedömning (110 KB)  

pdf Grundkarta (406 KB)  

Utredningar

pdf Geoteknisk undersökning, Sweco (248 KB)

pdf Dagvattenutredning, Sigma (5.53 MB)  

pdf Rapport markföroreningar, Sigma (215 KB)

pdf Bullerutredning (808 KB)  

pdf Riskutredning farligt gods, ÅF Consult (1.02 MB)