Förslag till detaljplan samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Kabinbaneområdet, bostäder och handel, del av fastigheten Mörviken 1:75, Åre kommun.

Syftet med detaljplanen är att förtäta och utveckla Åre by med bostäder, service och handel intill lift- och skidområde. Planförslaget innebär att Kabinbanans dalstation rivs för att ge utrymme åt ny bebyggelse, parkeringsgarage, ett upphöjt buss- och entrétorg, två nya liftar och ny sträckning av skidväg mot Åre torg. 

 

Detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Antagandehandlingar

pdf Plankarta Antagandehandling (508 KB)

pdf Planbeskrivning Antagandehandling (2.10 MB)

pdf Illustrationskarta Antagandehandling (3.61 MB)

pdf Granskningsutlåtande Antagandehandling (430 KB)

pdf Särskild sammanställning av miljöbedömning Antagandehandling (130 KB)

Äldre handlingar

Granskning 2018-10-24 till 2018-11-16 

pdf Plankarta (519 KB)

pdf Planbeskrivning (629 KB)

pdf Samrådsredogörelse 2018-10-13 (310 KB)

pdf Illustrationskarta (3.86 MB)

pdf MKB (1.79 MB)

pdf Trafikbullerutredning (478 KB)

pdf Bilaga 1 Bullerutredning (1011 KB)

pdf Bilaga 2 Bullerutredning (886 KB)

pdf Bilaga 3 Bullerutredning (900 KB)  

pdf Naturvärdesinventering (1.23 MB)

pdf Kulturmiljöanalys (14.06 MB)

pdf Geoteknisk utredning (966 KB)

pdf Utlåtande risk för olyckor med farligt gods (661 KB)

pdf Riskutredning (2.12 MB)

pdf Trafikutredning (853 KB)

pdf Vatten-, avlopp- och dagvattenutredning (2.17 MB)

Under rubrikerna nedan finns tidigare samråd och handlingar framtagna tillhörande respektive planförslag.

Äldre handlingar

Samråd 2018-02-14 till 2018-03-11 

pdf Plankart (405 KB)  

pdf Kabin Planbeskrivning (957 KB)  

pdf Illustrationsplan (3.49 MB)

pdf Kulturmiljöanalys (14.06 MB)

pdf Riskutredning (2.03 MB)

pdf Koncept illustration (12.16 MB)

pdf Sektion A och B (72 KB)

pdf Vy C (108 KB)

pdf Rörelsestråk Buss (9.78 MB)

pdf Rörelsestråk Gång Skidor (9.78 MB)

pdf Rörelsestråk Personbil (9.78 MB)

pdf Rörelsestråk Varutransport (9.78 MB)

pdf Trafikbullerutredning (470 KB)

pdf Trafikutredning (1010 KB)

pdf VAD-utredning (1.78 MB)

pdf Buller 1 (1015 KB)

pdf Buller 2 (889 KB)

pdf Buller 3 (915 KB)

Miljökonsekvensbeskrivning 2018

pdf MKB (1.90 MB)

Samråd 2016

pdf Plankarta (392 KB)

pdf Illustrationskarta (490 KB)

pdf Planbeskrivning (728 KB)

pdf Följebrev (84 KB)

pdf Grundkarta (295 KB)

pdf Programsamrådsredogörelse (83 KB)

Miljökonsekvensbeskrivning 2016

pdf Miljökonsekvensbeskrivning (3.08 MB)

Utredningar 2016

pdf Konsekvensanalys Kulturmiljö (2.70 MB)

pdf Naturvärdesinventering (1.23 MB)

pdf PM Geoteknik (335 KB)

pdf Riskutredning (1.36 MB)

pdf Riskutredning rev B (1.39 MB)

pdf Trafikbullerutredning (1.63 MB)

pdf Tilläggsrapport trafikbullerutredning (1.40 MB)

pdf Tilläggsrapport 2 trafikbullerutredning (1.78 MB)

pdf Trafikutredning (1.20 MB)

pdf VA och dagvattenutredning (1.06 MB)

pdf Västra, illustration (1.69 MB)

pdf Östra, illustration (3.46 MB)  

Samråd planprogram 2015

pdf Följebrev (73 KB)

pdf Planprogram (3.68 MB)