Syftet med planen är att möjliggöra för 17-18 tomter med småhusbebyggelse anpassad till kulturmiljön, som en förlängning av den befintliga bebyggelse som finns längs med gatan Hårbörsta.

Syftet är även att ge Hårbörsta 2:43 en byggrätt och säkerställa Hårbörsta 1:51 och 1:52 byggrätter. Naturmarken ska säkerställa skyddsavstånd till den bäck som rinner genom delar av planområdet och dagvattenhantering. Bebyggelsen ska anpassas till den specifika fastighetens naturliga terräng. Planen möjliggör för att tillskapa en ny bostadsgata med småhusbebyggelse på en hylla i landskapet ovan Björnänge. I planområdets nordvästra del planläggs marken som Natur för att säkerställa djur- och naturliv längs med den bäck som rinner där. Det planläggs även för natur som skyddsavstånd till den kraftledning som löper genom området och för omhändertagande av dagvatten mellan bebyggelsen.

Fastigheter som ingår i planen är Hårbörsta 1:36, 2:12, 2:43, 1:51, 1:52, S:5, 1:4 och 1:38.

Handlingar

Samråd (2019-09-18 till och med 2019-10-09)

pdf Plankarta (590 KB)

pdf Illustration (2.03 MB)

pdf Planbeskrivning (1.26 MB)

pdf Behovsbedömning (197 KB)

Utredningar

pdf PM geoteknik (2.80 MB)

pdf MUR geoteknik (16.11 MB)

pdf Naturvärdesinventering (2.96 MB)

 

Grundkarta och fastighetsförteckning ges ut på begäran.