Planens huvudsyfte är att skapa förutsättningar att bygga en större förskola med tillhörande friytor, parkeringar, hämta-lämnazon med mera i centrala Duved. Planens användning medger även äldreboende och LSS-boende. Detaljplanen var på granskning mellan 7 juni och 9 juli. 

Granskningshandlingar

Granskning pågick mellan 2021-06-07 och 2021-07-09. 

pdf Följebrev  (161 KB)

pdf Planbeskrivning  (4.05 MB)

pdf Illustrationskarta (551 KB)

pdf Plankarta (482 KB)

pdf Samrådsredogörelse  (357 KB)

pdf Gestaltningsprogram (3.93 MB)

Samrådshandlingar

Samråd pågick mellan 2020-08-28 och 2020-09-18. 

pdf Följebrev (58 KB)

pdf Planbeskrivning (3.07 MB)

pdf Illustrationskarta (534 KB)

pdf Plankarta (484 KB)

pdf Grundkarta (655 KB)

Miljöbedömning

pdf Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)  (2.11 MB)

Utredningar

pdf Trafikutredning  (15.64 MB)

pdf Bullerutredning  (3.20 MB)

pdf Vibrationsutredning  (1.21 MB)

pdf Geohydrologisk utredning PM (573 KB)

pdf Geohydrologisk utredning Markutredningsrapport (MUR) (3.29 MB)

pdf Dagvattenutredning (11.80 MB)

pdf Riskutredning farligt gods (1.34 MB)

pdf Riskutredning beräkningsbilaga (1.13 MB)

pdf Naturvärdesinventering, fältinventering (2.25 MB)

pdf Naturvärdesinventering, förstudie (2.49 MB)

pdf Arkeologisk utredning (1.66 MB)

pdf Markförorening Rapport (889 KB)

pdf Markförorening Bilaga 1 (517 KB)

pdf Markförorening Bilaga 2 (3.26 MB)

pdf Markförorening Bilaga 3 (273 KB)

pdf Markförorening Bilaga 4 (191 KB)

pdf Markförorening analys (208 KB)