Planens huvudsyfte är att skapa förutsättningar att bygga en större förskola med tillhörande friytor, parkeringar, hämta-lämnazon med mera i centrala Duved. Planens användning medger även äldreboende och LSS-boende.

Samrådshandlingar

Samråd pågick mellan 2020-08-28 och 2020-09-18. Planen bearbetas nu inför granskning. 

Planhandlingar

pdf Följebrev (58 KB)

pdf Planbeskrivning (3.07 MB)

pdf Illustrationskarta (534 KB)

pdf Plankarta (484 KB)

pdf Grundkarta (655 KB)

Miljöbedömning

pdf Undersökning betydande miljöpåverkan (BMP) (451 KB)

pdf Avgränsningssamråd MKB Yttrande fr Länsstyrelsen (385 KB)

pdf Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (3.26 MB)

Utredningar

pdf Geohydrologisk utredning PM (573 KB)

pdf Geohydrologisk utredning Markutredningsrapport (MUR) (3.29 MB)

pdf Dagvattenutredning (11.80 MB)

pdf Bullerutredning (2.44 MB)

pdf Trafikutredning (12.51 MB)

pdf Riskutredning farligt gods (1.34 MB)

pdf Riskutredning beräkningsbilaga (1.13 MB)

pdf Naturvärdesinventering, fältinventering (2.25 MB)

pdf Naturvärdesinventering, förstudie (2.49 MB)

pdf Arkeologisk utredning (1.66 MB)

pdf Markförorening Rapport (889 KB)

pdf Markförorening Bilaga 1 (517 KB)

pdf Markförorening Bilaga 2 (3.26 MB)

pdf Markförorening Bilaga 3 (273 KB)

pdf Markförorening Bilaga 4 (191 KB)

pdf Markförorening analys (208 KB)